【BZOJ 4817】[SDOI2017] 树点涂色

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4817

解题报告

我们发现涂色可以看作LCT的access操作
然后权值就是到根的虚边数

于是用LCT来维护颜色
用线段树配合DFS序来支持查询
时间复杂度:$O(n \log^2 n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 100009;
const int M = N << 1;
const int LOG = 20;

int n, m, head[N], nxt[M], to[M]; 
int in[N], ot[N], dep[N], num[N], ff[N][LOG];

inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

inline void AddEdge(int u, int v) {
	static int E = 1;
	to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E;
	to[++E] = u; nxt[E] = head[v]; head[v] = E;
}

inline int LCA(int u, int v) {
	if (dep[u] < dep[v]) {
		swap(u, v);
	}
	for (int j = LOG - 1; ~j; j--) {
		if (dep[ff[u][j]] >= dep[v]) {
			u = ff[u][j];
		}
	}
	if (u == v) {
		return u;
	}
	for (int j = LOG - 1; ~j; j--) {
		if (ff[u][j] != ff[v][j]) {
			u = ff[u][j];
			v = ff[v][j];
		}
	}
	return ff[u][0];
}

class SegmentTree{
	int root, ch[M][2], tag[M], mx[M];
public:
	inline void init() {
		build(root, 1, n);
	}
	inline void modify(int l, int r, int d) {
		modify(root, 1, n, l, r, d);
	}
	inline int query(int l, int r = -1) {
		return query(root, 1, n, l, r >= 0? r: l);
	}
private:
	inline void PushDown(int w) {
		if (tag[w]) {
			int ls = ch[w][0], rs = ch[w][1];
			mx[ls] += tag[w];
			mx[rs] += tag[w];
			tag[ls] += tag[w];
			tag[rs] += tag[w];
			tag[w] = 0;
		}
	}
	inline int query(int w, int l, int r, int L, int R) {
		if (L <= l && r <= R) {
			return mx[w];
		} else {
			PushDown(w);
			int mid = l + r + 1 >> 1, ret = 0;
			if (L < mid) {
				ret = max(ret, query(ch[w][0], l, mid - 1, L, R));
			}
			if (mid <= R) {
				ret = max(ret, query(ch[w][1], mid, r, L, R));
			}
			return ret;
		}
	}
	inline void modify(int w, int l, int r, int L, int R, int d) {
		if (L <= l && r <= R) {
			tag[w] += d;
			mx[w] += d;
		} else {
			PushDown(w);
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			if (L < mid) {
				modify(ch[w][0], l, mid - 1, L, R, d);
			}
			if (mid <= R) {
				modify(ch[w][1], mid, r, L, R, d);
			}
			mx[w] = max(mx[ch[w][0]], mx[ch[w][1]]);
		}
	}
	inline void build(int &w, int l, int r) {
		static int cnt = 0;
		w = ++cnt;
		if (l == r) {
			mx[w] = dep[num[l]];
		} else {
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			build(ch[w][0], l, mid - 1);
			build(ch[w][1], mid, r);
			mx[w] = max(mx[ch[w][0]], mx[ch[w][1]]);
		}
	}
}SGT;

class LinkCutTree{
	int ch[N][2], fa[N];
public:
	inline void SetFather(int w, int f) {
		fa[w] = f;
	}
	inline void access(int x) {
		for (int last = 0; x; last = x, x = fa[x]) {
			splay(x);
			if (fa[x]) {
				int p = GetMin(x);
				SGT.modify(in[p], ot[p], -1);
			}
			if (ch[x][1]) {
				int p = GetMin(ch[x][1]);
				SGT.modify(in[p], ot[p], 1);
			}
			ch[x][1] = last;
		}
	}
private:
	inline bool IsRoot(int x) {
		return !fa[x] || (ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x);
	}
	inline int GetMin(int x) {
		return ch[x][0]? GetMin(ch[x][0]): x;
	}
	inline void splay(int x) {
		for (int f, ff; !IsRoot(x); ) {
			f = fa[x], ff = fa[f];
			if (IsRoot(f)) {
				rotate(x);
			} else {
				if ((ch[ff][0] == f) ^ (ch[f][0] == x)) {
					rotate(x);
					rotate(x);
				} else {
					rotate(f);
					rotate(x);
				}
			}
		}
	}
	inline void rotate(int x) {
		int f = fa[x], t = ch[f][1] == x;
		fa[x] = fa[f];
		if (!IsRoot(f)) {
			ch[fa[f]][ch[fa[f]][1] == f] = x;
		}
		ch[f][t] = ch[x][t ^ 1];
		fa[ch[x][t ^ 1]] = f;
		ch[x][t ^ 1] = f;
		fa[f] = x;
	}
}LCT;

inline void DFS(int w, int f) {
	static int ID = 0;
	LCT.SetFather(w, f);
	ff[w][0] = f;
	dep[w] = dep[f] + 1;
	num[in[w] = ++ID] = w;
	for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
		if (to[i] != f) {
			DFS(to[i], w);
		}
	}
	ot[w] = ID;
}	

int main() {
	n = read(); m = read();
	for (int i = 1; i < n; i++) {
		AddEdge(read(), read());
	}
	DFS(1, 0);
	for (int j = 1; j < LOG; j++) {
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			ff[i][j] = ff[ff[i][j - 1]][j - 1];
		}
	}
	SGT.init();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		int opt = read();
		if (opt == 1) {
			LCT.access(read());
		} else if (opt == 2) {
			int u = read(), v = read(), lca = LCA(u, v);
			printf("%d\n", SGT.query(in[u]) + SGT.query(in[v]) - 2 * SGT.query(in[lca]) + 1);
		} else {
			int x = read();
			printf("%d\n", SGT.query(in[x], ot[x]));
		}
	}
	return 0;
}

【TopCoder SRM713】DFSCount

相关链接

题目传送门:https://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=14588&rd=16882

题目大意

给定一个$n(n \le 14)$的简单无向图,问$DFS$序总共可能有多少种不同情况

解题报告

这是一个非常妙妙的$DP$
考虑定义$f_{i,j}$表示当前在第$i$个点,已经走过的点压成二进制状态为$j$
但我们发现这样无法实现$DFS$模拟当中的退回操作

但我们考虑一下$DFS$树:这货是没有横叉边的,只有返祖边
这意味着我们如果决定朝一个方向走,那么一定是把那一个连通块走完才会退回来
于是我么可以不一步一步转移,我们可以把一整块连通块一起转移,这样就不需要模拟$DFS$的回退操作了

至于这份代码是:$O(n^2 2^n)$的
实现得精细一点可以做到$O(n 2^n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
 
int n,id[15];
bool g[15][15],vis[15];
LL f[15][17000],pw[15],pol[15];

class DFSCount {
  public:
  	long long count(vector<string> G) {
  		pw[0] = 1;
  		for (int i=1;i<=14;i++) {
				pw[i] = pw[i-1] * i;
			}
  	  n = G.size();
  	  for (int i=0;i<n;i++) {
				for (int j=0;j<n;j++) {
					if (G[i][j] == 'Y') g[i][j] = 1;
					else g[i][j] = 0;
				}
			}
  	  memset(f, 0, sizeof(f));
			for (int i=0;i<n;i++) {
				f[i][(1<<n)-1] = 1;
			}
			for (int sta=(1<<n)-2;sta>0;sta--) {
				for (int i=0;i<n;i++) {
					if (!(sta&(1<<i))) continue;
					for (int j=0;j<n;j++) {
						vis[j] = (sta & (1 << j));
					}
					int cnt = 0;
					for (int j=0;j<n;j++) {
						if (g[i][j] && !(sta&(1<<j))) {
							if (!vis[j]) {
								DFS(j, ++cnt);
								pol[cnt] = 0;
							}
							pol[id[j]] += f[j][(1<<j)|sta];
						}
					}
					f[i][sta] = pw[cnt];
					for (int j=1;j<=cnt;j++) {
						f[i][sta] *= pol[j];
					}
				}
			}
			LL ret = 0;
			for (int i=0;i<n;i++) {
				ret += f[i][1<<i];
			}
			return ret;
  		}
  	private:
  		void DFS(int w, int ID) {
			vis[w] = 1; 
			id[w] = ID;
			for (int i=0;i<n;i++) {
				if (g[w][i] && !vis[i]) {
					DFS(i, ID);
				} 
			}  
		}
};

【BZOJ 4182】Shopping

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4182
神犇题解:http://www.cnblogs.com/clrs97/p/4676134.html

解题报告

这个是一个多重背包,于是我们定义$f_{i,j}$为走到第$i$个点,花费$j$元的最大收益
我们先搞出一个DFS序,现在对于点$i$我们可以选或不选
若选,那么我们转移到DFS序的下一个去
若不选,那么我们需要跳过他的整个子树——这在DFS序上是一段连续的区间
于是我们就可以在$O(nm \log d)$的时间复杂度内解决这个问题了

另外Claris的点分的做法也非常好玩啊
通用性还要更强一点,提供了一种新的思路

—————————— UPD 2017.3.19 ——————————
这题今天写了写代码,似乎不能直接DP,会有一系列问题
将上述DP套个点分就没有问题了,不过套点分的话,就直接像Claris那么做就好啦
总之复杂度似乎还是只能做到$O(nm \log n \log m)$

【Codeforces 782E】Underground Lab

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/782/problem/E

吐槽

没有看懂题,于是跑去问Menci题意
结果Menci先说做法,后说题意 _(:з」∠)_
强行把我带上了紫 *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。

解题报告

我们发现这个$\lceil \ \rceil$和$2n$非常妙啊!
于是乎,我们先搞出欧拉序,然后分成$k$段输出就可以了

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 400009;

int n,m,k,tot,vis[N],head[N],nxt[N],to[N],que[N];

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

inline void Add_Edge(int u, int v) {
	static int E = 1;
	to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E;
	to[++E] = u; nxt[E] = head[v]; head[v] = E;
}

void DFS(int w) {
	vis[w] = 1; que[++tot] = w;
	for (int i=head[w];i;i=nxt[i]) {
		if (!vis[to[i]]) {
			DFS(to[i]);
			que[++tot] = w;
		}
	} 
}

int main() {
	n = read(); m = read(); k = read();
	for (int i=1;i<=m;i++) {
		Add_Edge(read(), read());
	}
	DFS(1);
	for (int i=1,cur=1,c=ceil(2.0*n/k);i<=k;i++) {
		if (cur > tot) puts("1 1"); 
		else {
			if (tot-cur+1 >= c) {
				printf("%d ",c);
				for (int j=1;j<=c;j++) printf("%d ",que[cur++]);
				puts("");
			} else {
				printf("%d ",tot-cur+1);
				for (int j=cur;j<=tot;j++) printf("%d ",que[j]);
				puts("");
			}
		}
	}
	return 0;
}

【日常小测】链上求和

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/03/3764237472378947264.png
官方题解:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/03/4876274224.jpg

解题报告

这题就是暴力写出来之后,发现可以直接维护一个东西
于是维护一个子树和,然后支持一下换根的操作就可以辣!

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
 
const int N = 100009;
const int M = N << 1;
const int MOD = 1000000007;
 
int n,vout,head[N],to[M],nxt[M],val[N];
int tot,fa[N],yzq_in[N],yzq_out[N],sz[N];
struct Query{int v,id;}q[N];
 
class Fenwick_Tree{
  #define lowbit(x) ((x)&-(x))
  public:
    int sum[N],SUM;
    inline void modify(int p, int v) {
      for (int i=p;i<=n;i+=lowbit(i)) sum[i] = (sum[i] + v) % MOD;
      SUM = (SUM + v) % MOD;
    } 
    inline void modify(int l, int r, int v) {
      for (int i=r;i;i-=lowbit(i)) sum[i] = (sum[i] + v) % MOD;
      for (int i=l-1;i;i-=lowbit(i)) sum[i] = (sum[i] - v) % MOD;
    }
    inline int query(int l, int r) {
      int ret = 0;
      for (int i=r;i;i-=lowbit(i)) ret = (ret + sum[i]) % MOD;
      for (int i=l-1;i;i-=lowbit(i)) ret = (ret - sum[i]) % MOD;
      return (ret + MOD) % MOD;
    }
    inline int query(int p) {
      int ret = 0;
      for (int i=p;i<=n;i+=lowbit(i)) ret = (ret + sum[i]) % MOD;
      return (ret + MOD) % MOD;
    }
}BIT,BIT2,BIT3;
 
inline int read() {
  char c=getchar(); int ret=0,f=1;
  while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
  while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
  return ret * f;
}
 
inline void Add_Edge(int u, int v) {
  static int E = 1;
  to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E;
  to[++E] = u; nxt[E] = head[v]; head[v] = E;
}
 
inline bool cmp(const Query &A, const Query &B) {
  return A.v < B.v || (A.v == B.v && A.id < B.id);
}
 
void DFS(int w, int f) {
  fa[w] = f; yzq_in[w] = ++tot; sz[w] = 1;
  for (int i=head[w];i;i=nxt[i]) {
    if (to[i] != f) {
      DFS(to[i], w);
      sz[w] += sz[to[i]];
    }
  }
  yzq_out[w] = tot;
}  
 
inline void solve(int w) {
  int ret = 0; LL cur=1,s1;
  for (int i=head[w],s,c;i;i=nxt[i]) {
    if (to[i] == fa[w]) {
      s = (BIT.SUM - BIT.query(yzq_in[w], yzq_out[w])) % MOD; 
      s1 = BIT3.query(yzq_in[w]);
      c = BIT2.query(yzq_in[w]);
      s = (s - s1 + (LL)c * n) % MOD;
      ret = (ret + (LL)sz[w] * s) % MOD; 
      ret = (ret + (LL)(n - sz[w]) * cur) % MOD;
      cur += n - sz[w];
    } else {
      ret = (ret + (LL)(n-sz[to[i]]) * BIT.query(yzq_in[to[i]], yzq_out[to[i]])) % MOD;
      ret = (ret + (LL)sz[to[i]] * cur) % MOD;
      cur += sz[to[i]];
    }
  }
  vout = (vout + (LL)ret * val[w]) % MOD;
}
 
int main() {
  n = read();
  for (int i=1;i<n;i++) Add_Edge(read(), read());
  for (int i=1;i<=n;i++) val[i] = q[i].v = read(), q[i].id = i;
  DFS(1, 1); sort(q+1, q+1+n, cmp);
  for (int i=1,p,v;i<=n;i++) {
    p = q[i].id;
    solve(p);
    BIT.modify(yzq_in[p], sz[p]);
    BIT2.modify(yzq_in[p], yzq_out[p], 1);
    BIT3.modify(yzq_in[p], yzq_out[p], sz[p]);
    for (int j=head[p],t;j;j=nxt[j]) {
      if ((t=to[j]) != fa[p]) 
        BIT3.modify(yzq_in[t], yzq_out[t], sz[t]);
    }
  }
  printf("%d\n",(vout+MOD)%MOD);
  return 0;
}

【BZOJ 4538】[HNOI2016] 网络

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4538
神犇题解:http://krydom.com/bzoj4538/

解题报告

这题我先说一种怪怪的做法 QwQ
考虑使用主席树,第一维是权值(用BIT搞成后缀和),第二维是DFS序
这样的话,对于询问我们可以在第一维的权值上进行二分
对于每一次二分 $ a$ ,我们可以通过判断覆盖该点的区间个数是否等于所有不小于 $ a$ 的区间个数是否相等

这样话,原问题转化为:在主席树上的区间加减问题
这一块的时空复杂度是 $ O(n{\log ^3}n)$ 的
然后考虑上二分的 $ log$ 这样的话,复杂度就是 $ O(n{\log ^4}n)$ 的
这种做法是自己YY的,感觉很有道理的样子
然而懒得写代码了,也不知道对不对

另外的话,再说一说正解吧!
考虑一条路径,说白了就是查询路径上的点的时候不查到该路径
查询非该路径上的点的时候查询到该路径
这时考虑树链剖分的话,该路径对应的 $ {log(n)}$ 个区间应该忽略,其他部分添加上这个路径的信息
因为是一整块区间抠掉 $ {log(n)}$ 个区间,所以剩余部分也只会有 $ {log(n)}$ 个区间
于是树链剖分暴力搞一搞就可以辣!
时空复杂度比之前的做法应该要稍微优越一点

【HackerRank】Unique Colors

相关链接

题目传送门:https://www.hackerrank.com/challenges/unique-colors
题目大意:http://paste.ubuntu.com/23686184/
官方题解:https://www.hackerrank.com/challenges/unique-colors/editorial

解题报告

Ⅰ.点分治的做法 \(O(n\log (n))\)

先考虑一种较为简单的情况:只有一种颜色
询问有多少对节点间至少存在一个点被染色

直接考虑点分治的做法的话
设当前的分治点为1
定义\({T_i}\)为点i的子树中到1号点的路径上有点被染色的点的数量
定义\({S_i}\)为点i的子树中点的个数

考虑此时对 点3 的贡献:

 1. 点3点1 的简单路径上没有染色点
  那么贡献为\({T_1} – {T_3}\)
 2. 点3点1 的简单路径上有染色点
  那么贡献为\({S_1} – {S_2}\)

这样的话,只有一种颜色的情况就解决了
现在考虑有多种颜色:

不难发现对于一个固定点i,颜色只需要分两类:
1. 到分支点的路径上出现过该颜色
2. 到分治点的路径上没有出现过该颜色

这样的话,我们发现只需要一次DFS就可以解决这个问题
于是就可以使用点分治解决这个问题啦!

Ⅱ. DFS序的做法 \(O(n)\)

先来考虑一个简单一点的版本:假如这货是在序列上
考虑每一种颜色单独处理的话,就是将序列分成几块,每一块的贡献不同
现在重新考虑树上的版本,其实也是把整个树分成好几块
酱紫的话,我们唯一需要解决的就是如何给树上一个连通块统一加上一个数

我们发现我们可以先搞出一个最小的包含“需要更改的连通块”的子树
然后去掉一些子树来删掉多余的部分
子树操作的话,在DFS序上是连续的,于是打差分就好
因为题目的特殊性,不难发现需要删掉的子树总共只会有\(O(n)\)个
于是此题就 \(O(n)\) 辣!

Code

好像两种写法都不是特别好写的样子
于是就不写代码辣!

【BZOJ 4326】[NOIP2015] 运输计划

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4326

这货的做法就是二分之后,用DFS序判断一下
然而这货居然卡常…….
其实是↑上面这个纸张不会用指针 ╮(╯▽╰)╭
用了加强的流读入才能在UOJ上A
另外前排膜拜Menci,指针用得贼溜:https://oi.men.ci/noip2015-transport/

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 300000+9;
const int M = N << 1;

int head[N],to[M],nxt[M],cost[M],sur[M],delta[N];
int dep[N],fa[N][20],in[N],out[N],dis[N],n,m,div_cnt;
struct Query{int u,v,lca,len;}q[N];

namespace fastIO{
  #define BUF_SIZE 100000
  #define OUT_SIZE 100000
  #define ll long long
  //fread->read
  bool IOerror=0;
  inline char nc(){
    static char buf[BUF_SIZE],*p1=buf+BUF_SIZE,*pend=buf+BUF_SIZE;
    if (p1==pend){
      p1=buf; pend=buf+fread(buf,1,BUF_SIZE,stdin);
      if (pend==p1){IOerror=1;return -1;}
      //{printf("IO error!\n");system("pause");for (;;);exit(0);}
    }
    return *p1++;
  }
  inline bool blank(char ch){return ch==' '||ch=='\n'||ch=='\r'||ch=='\t';}
  inline void read(int &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (sign)x=-x;
  }
  inline void read(ll &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (sign)x=-x;
  }
  inline void read(double &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (ch=='.'){
      double tmp=1; ch=nc();
      for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())tmp/=10.0,x+=tmp*(ch-'0');
    }
    if (sign)x=-x;
  }
  inline void read(char *s){
    char ch=nc();
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    for (;!blank(ch)&&!IOerror;ch=nc())*s++=ch;
    *s=0;
  }
  inline void read(char &c){
    for (c=nc();blank(c);c=nc());
    if (IOerror){c=-1;return;}
  }
  //getchar->read
  inline void read1(int &x){
    char ch;int bo=0;x=0;
    for (ch=getchar();ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())if (ch=='-')bo=1;
    for (;ch>='0'&&ch<='9';x=x*10+ch-'0',ch=getchar());
    if (bo)x=-x;
  }
  inline void read1(ll &x){
    char ch;int bo=0;x=0;
    for (ch=getchar();ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())if (ch=='-')bo=1;
    for (;ch>='0'&&ch<='9';x=x*10+ch-'0',ch=getchar());
    if (bo)x=-x;
  }
  inline void read1(double &x){
    char ch;int bo=0;x=0;
    for (ch=getchar();ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())if (ch=='-')bo=1;
    for (;ch>='0'&&ch<='9';x=x*10+ch-'0',ch=getchar());
    if (ch=='.'){
      double tmp=1;
      for (ch=getchar();ch>='0'&&ch<='9';tmp/=10.0,x+=tmp*(ch-'0'),ch=getchar());
    }
    if (bo)x=-x;
  }
  inline void read1(char *s){
    char ch=getchar();
    for (;blank(ch);ch=getchar());
    for (;!blank(ch);ch=getchar())*s++=ch;
    *s=0;
  }
  inline void read1(char &c){for (c=getchar();blank(c);c=getchar());}
  //scanf->read
  inline void read2(int &x){scanf("%d",&x);}
  inline void read2(ll &x){
    #ifdef _WIN32
      scanf("%I64d",&x);
    #else
    #ifdef __linux
      scanf("%lld",&x);
    #else
      puts("error:can't recognize the system!");
    #endif
    #endif
  }
  inline void read2(double &x){scanf("%lf",&x);}
  inline void read2(char *s){scanf("%s",s);}
  inline void read2(char &c){scanf(" %c",&c);}
  inline void readln2(char *s){gets(s);}
  //fwrite->write
  struct Ostream_fwrite{
    char *buf,*p1,*pend;
    Ostream_fwrite(){buf=new char[BUF_SIZE];p1=buf;pend=buf+BUF_SIZE;}
    void out(char ch){
      if (p1==pend){
        fwrite(buf,1,BUF_SIZE,stdout);p1=buf;
      }
      *p1++=ch;
    }
    void print(int x){
      static char s[15],*s1;s1=s;
      if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
      while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
      while(s1--!=s)out(*s1);
    }
    void println(int x){
      static char s[15],*s1;s1=s;
      if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
      while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
      while(s1--!=s)out(*s1); out('\n');
    }
    void print(ll x){
      static char s[25],*s1;s1=s;
      if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
      while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
      while(s1--!=s)out(*s1);
    }
    void println(ll x){
      static char s[25],*s1;s1=s;
      if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
      while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
      while(s1--!=s)out(*s1); out('\n');
    }
    void print(double x,int y){
      static ll mul[]={1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000,
        1000000000,10000000000LL,100000000000LL,1000000000000LL,10000000000000LL,
        100000000000000LL,1000000000000000LL,10000000000000000LL,100000000000000000LL};
      if (x<-1e-12)out('-'),x=-x;x*=mul[y];
      ll x1=(ll)floor(x); if (x-floor(x)>=0.5)++x1;
      ll x2=x1/mul[y],x3=x1-x2*mul[y]; print(x2);
      if (y>0){out('.'); for (size_t i=1;i<y&&x3*mul[i]<mul[y];out('0'),++i); print(x3);}
    }
    void println(double x,int y){print(x,y);out('\n');}
    void print(char *s){while (*s)out(*s++);}
    void println(char *s){while (*s)out(*s++);out('\n');}
    void flush(){if (p1!=buf){fwrite(buf,1,p1-buf,stdout);p1=buf;}}
    ~Ostream_fwrite(){flush();}
  }Ostream;
  inline void print(int x){Ostream.print(x);}
  inline void println(int x){Ostream.println(x);}
  inline void print(char x){Ostream.out(x);}
  inline void println(char x){Ostream.out(x);Ostream.out('\n');}
  inline void print(ll x){Ostream.print(x);}
  inline void println(ll x){Ostream.println(x);}
  inline void print(double x,int y){Ostream.print(x,y);}
  inline void println(double x,int y){Ostream.println(x,y);}
  inline void print(char *s){Ostream.print(s);}
  inline void println(char *s){Ostream.println(s);}
  inline void println(){Ostream.out('\n');}
  inline void flush(){Ostream.flush();}
  //puts->write
  char Out[OUT_SIZE],*o=Out;
  inline void print1(int x){
    static char buf[15];
    char *p1=buf;if (!x)*p1++='0';if (x<0)*o++='-',x=-x;
    while(x)*p1++=x%10+'0',x/=10;
    while(p1--!=buf)*o++=*p1;
  }
  inline void println1(int x){print1(x);*o++='\n';}
  inline void print1(ll x){
    static char buf[25];
    char *p1=buf;if (!x)*p1++='0';if (x<0)*o++='-',x=-x;
    while(x)*p1++=x%10+'0',x/=10;
    while(p1--!=buf)*o++=*p1;
  }
  inline void println1(ll x){print1(x);*o++='\n';}
  inline void print1(char c){*o++=c;}
  inline void println1(char c){*o++=c;*o++='\n';}
  inline void print1(char *s){while (*s)*o++=*s++;}
  inline void println1(char *s){print1(s);*o++='\n';}
  inline void println1(){*o++='\n';}
  inline void flush1(){if (o!=Out){if (*(o-1)=='\n')*--o=0;puts(Out);}}
  struct puts_write{
    ~puts_write(){flush1();}
  }_puts;
  inline void print2(int x){printf("%d",x);}
  inline void println2(int x){printf("%d\n",x);}
  inline void print2(char x){printf("%c",x);}
  inline void println2(char x){printf("%c\n",x);}
  inline void print2(ll x){
    #ifdef _WIN32
      printf("%I64d",x);
    #else
    #ifdef __linux
      printf("%lld",x);
    #else
      puts("error:can't recognize the system!");
    #endif
    #endif
  }
  inline void println2(ll x){print2(x);printf("\n");}
  inline void println2(){printf("\n");}
  #undef ll
  #undef OUT_SIZE
  #undef BUF_SIZE
};

inline void Add_Edge(int u, int v, int w) {
	static int T = 0;
	to[++T] = v; nxt[T] = head[u]; head[u] = T; cost[T] = w;
	to[++T] = u; nxt[T] = head[v]; head[v] = T; cost[T] = w;
}	

void DFS(int w, int f) {
	fa[w][0] = f; 
	in[w] = ++div_cnt;
	dep[w] = dep[f] + 1; 
	for (register int i=head[w];i;i=nxt[i]) {
		if (to[i] != f) {
			dis[to[i]] = dis[w] + cost[i];
			sur[to[i]] = cost[i];
			DFS(to[i], w);
		} 
	}
	out[w] = div_cnt;
}

inline int LCA(int u, int v) {
	if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
	for (register int j=19;~j;j--) {
		if (dep[fa[u][j]] >= dep[v]) {
			u = fa[u][j];
		}
	}
	if (u == v) return v;
	for (register int j=19;~j;j--) {
		if (fa[u][j] != fa[v][j]) {
			u = fa[u][j];
			v = fa[v][j];
		}
	}
	return fa[u][0];
}

inline bool judge(int lim) {
	memset(delta,0,sizeof(delta));
	int cnt = 0, MN = 0, MX = 0;
	for (register int i=1;i<=m;i++) {
		if (q[i].len > lim) {
			cnt++;
			MN = max(MN, q[i].len - lim);
			delta[q[i].lca] -= 2;
			delta[q[i].u] ++;
			delta[q[i].v] ++;
		}
	}
	for (register int i=n;i;i--) 
		delta[i] += delta[i+1];
	
	for (register int i=1;i<=n;i++) {
		if (delta[in[i]] - delta[out[i]+1] >= cnt) {
			MX = max(sur[i], MX);
		}
	}
	return MX >= MN;
}

int main(){
	using namespace fastIO;
	int l=0,r=0,mid,ret;
	read(n); read(m);
	for (int i=1,u,v,w;i<n;i++) {
		read(u); read(v); read(w);
		l = max(l, w);
		Add_Edge(u, v, w);
	}
	DFS(1,1);
	for (int j=1;j<=19;j++) {
		for (int i=1;i<=n;i++) {
			fa[i][j] = fa[fa[i][j-1]][j-1];
		}
	}
	for (int i=1,u,v,lca;i<=m;i++) {
		read(u); read(v); lca = LCA(u, v);
		q[i].len = dis[u] + dis[v] - (dis[lca] << 1);
		r = max(r, q[i].len);
		q[i].u = in[u]; q[i].v= in[v]; q[i].lca = in[lca];
	}
	
	l = r - l; ret = r;
	while (l <= r) {
		mid = l + r >> 1;
		if (judge(mid)) ret = mid, r = mid - 1;
		else l = mid + 1; 
	}
	printf("%d\n",ret);
	return 0;
}

—– UPD 2016.11.11 —–
找高一神犇学习了一下fread的使用技巧,现在最大的一个点只用500ms辣!

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
 
const int N = 300000+9;
const int M = N << 1;
 
int head[N],to[M],nxt[M],cost[M],sur[M],delta[N];
int dep[N],fa[N][20],in[N],out[N],dis[N],n,m,div_cnt;
struct Query{int u,v,lca,len;}q[N];

inline char Read(){
	static const int BUF_SIZE = 1000000; 
	static char buf[BUF_SIZE],*p1=0,*p2=0;
  if (p1 == p2){
  	p1=buf; p2=buf+fread(buf,1,BUF_SIZE,stdin);
		if (p2==p1) return -1;
  } return *p1++;
} 

inline int read(){
	char c=Read(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=Read();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=Read();}
	return ret*f;
}

inline void Add_Edge(int u, int v, int w) {
  static int T = 0;
  to[++T] = v; nxt[T] = head[u]; head[u] = T; cost[T] = w;
  to[++T] = u; nxt[T] = head[v]; head[v] = T; cost[T] = w;
}  
 
void DFS(int w, int f) {
  fa[w][0] = f; 
  in[w] = ++div_cnt;
  dep[w] = dep[f] + 1; 
  for (register int i=head[w];i;i=nxt[i]) {
    if (to[i] != f) {
      dis[to[i]] = dis[w] + cost[i];
      sur[to[i]] = cost[i];
      DFS(to[i], w);
    } 
  }
  out[w] = div_cnt;
}
 
inline int LCA(int u, int v) {
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  for (register int j=19;~j;j--) {
    if (dep[fa[u][j]] >= dep[v]) {
      u = fa[u][j];
    }
  }
  if (u == v) return v;
  for (register int j=19;~j;j--) {
    if (fa[u][j] != fa[v][j]) {
      u = fa[u][j];
      v = fa[v][j];
    }
  }
  return fa[u][0];
}
 
inline bool judge(int lim) {
  memset(delta,0,sizeof(delta));
  int cnt = 0, MN = 0, MX = 0;
  for (register int i=1;i<=m;i++) {
    if (q[i].len > lim) {
      cnt++;
      MN = max(MN, q[i].len - lim);
      delta[q[i].lca] -= 2;
      delta[q[i].u] ++;
      delta[q[i].v] ++;
    }
  }
  for (register int i=n;i;i--) 
    delta[i] += delta[i+1];
   
  for (register int i=1;i<=n;i++) {
    if (delta[in[i]] - delta[out[i]+1] >= cnt) {
      MX = max(sur[i], MX);
    }
  }
  return MX >= MN;
}
 
int main(){
  int l=0,r=0,mid,ret;
  n = read(); m = read();
  for (int i=1,u,v,w;i<n;i++) {
    u = read(); v = read(); w = read();
    l = max(l, w);
    Add_Edge(u, v, w);
  }
  DFS(1,1);
  for (int j=1;j<=19;j++) {
    for (int i=1;i<=n;i++) {
      fa[i][j] = fa[fa[i][j-1]][j-1];
    }
  }
  for (int i=1,u,v,lca;i<=m;i++) {
    u = read(); v = read(); lca = LCA(u, v);
    q[i].len = dis[u] + dis[v] - (dis[lca] << 1);
    r = max(r, q[i].len);
    q[i].u = in[u]; q[i].v= in[v]; q[i].lca = in[lca];
  }
   
  l = r - l; ret = r;
  while (l <= r) {
    mid = l + r >> 1;
    if (judge(mid)) ret = mid, r = mid - 1;
    else l = mid + 1; 
  }
  printf("%d\n",ret);
  return 0;
}

【Codeforces 708C】Centroids

题目传送门:http://codeforces.com/problemset/problem/708/C

我是函数式线段树+出栈入栈序的做法(其实一个RMQ即可)
但这题可以O(n)DP!记录子树中,最大的,不超过n/2的值是多少

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#define LL long long
#define abs(x) ((x)>0?(x):-(x))
using namespace std;

const int N = 800000+9;
const int M = 20000000;
const int INF = 1000000000;

int n,tot[N],ls[N],sig,rs[N],head[N],to[N],nxt[N],vex[N*2];

inline int read(){
	char c=getchar(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') ret=ret*10+c-'0',c=getchar();
	return ret*f;
}

namespace Chair_Tree{
	#define CT Chair_Tree
	int sum[M][2],ch[M][2],cnt,root[N],ans_tmp;
	
	void Add(int p, int &w, int l, int r, int pos, int ty) {
		w = ++cnt; ch[w][0] = ch[p][0]; ch[w][1] = ch[p][1]; 
		sum[w][0] = sum[p][0]; sum[w][1] = sum[p][1]; sum[w][ty]++;
		if (l < r) {
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			if (pos < mid) Add(ch[p][0],ch[w][0],l,mid-1,pos,ty);
			else Add(ch[p][1],ch[w][1],mid,r,pos,ty);
		}
	} 
	
	inline void modify(int i, int val) {
		if (val > 0) Add(root[i-1],root[i],1,n,val,1);
		else Add(root[i-1],root[i],1,n,-val,0);
	}
	
	void query(int w, int l, int r, int L, int R, int f, int ty){
		if (L <= l && r <= R) ans_tmp += sum[w][ty]*f;
		else {
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			if (L < mid) query(ch[w][0],l,mid-1,L,R,f,ty);
			if (R >= mid) query(ch[w][1],mid,r,L,R,f,ty);
		}
	}
	
	inline int query(int l, int r, int L, int R,int ty) {
		if (l > r) return false;
		ans_tmp = 0;
		query(root[l-1],1,n,L,R,-1,ty);
		query(root[r],1,n,L,R,1,ty);
		return ans_tmp;
	}
	
	inline void Merge(){
		for (int i=1;i<=cnt;i++) 
			sum[i][0] = sum[i][1] - sum[i][0];
	}
};

void DFS(int w, int f) {
	tot[w] = 1; ls[w] = ++sig; 
	for (int i=head[w];i;i=nxt[i]) if (to[i] != f)
		DFS(to[i],w), tot[w] += tot[to[i]];
	rs[w] = ++sig; 
	vex[ls[w]] = tot[w];
	vex[rs[w]] = -tot[w];
}

inline void AddEdge(int a, int b) {
	static int T = 0;
	to[++T] = b; nxt[T] = head[a]; head[a] = T;
	to[++T] = a; nxt[T] = head[b]; head[b] = T;
}

inline bool judge(int w) {
	int MX = 0, vx = 0, MN, ty, sta;
	for (int i=head[w];i;i=nxt[i]) 
		if (ls[w] < ls[to[i]] && ls[to[i]] <= rs[w]) {if (MX < tot[to[i]]) MX = tot[to[i]], vx = to[i], ty = 0;} 
		else {int tmp = n - tot[w]; if (MX < tmp) MX = tmp, vx = to[i], ty = 1;}
	if (MX <= n/2) return 1;
	else {
		sta = n/2;
		MN = MX-n/2;
		if (!ty) return CT::query(ls[vx],rs[vx],MN,sta,1);
		else {
			int tmp = CT::query(1,ls[w]-1,MN,sta,1) + CT::query(rs[w]+1,n*2,MN,sta,1);
			tmp -= CT::query(1,ls[w]-1,MN,sta,0); MN = n - MN; sta = n - sta; swap(MN,sta);
			tmp += CT::query(2,ls[w],MN,sta,0);
			return tmp;
		}
	}
}

int main(){
	n = read(); 
	for (int i=1;i<n;i++) AddEdge(read(),read()); DFS(1,1);
	for (int i=1;i<=n*2;i++) CT::modify(i,vex[i]); CT::Merge();
	for (int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",judge(i));
	return 0;
}

【NOI六连测】[D1T3] 联盟

题目传送门:http://pan.baidu.com/s/1kVjNeeV
离线版题目:http://paste.ubuntu.com/18671145/
数据传送门:http://pan.baidu.com/s/1qYRC8w8
数据生成器:http://paste.ubuntu.com/18671482/

先来说一说lcr的很好想的做法,分类讨论:
1)联盟的所有城市,有一些在首都的子树外,一些在首都的子树内
2)首都在联盟形成伞形内,且子树中,无联盟的城市
3)首都和联盟完全独立
然后是分类处理:
1)用主席树查一查,这个答案是0
2)树上倍增,再利用主席树查一查
3)直接lca搞一搞
lcr的code:http://paste.ubuntu.com/18671740/

然后是std的算法,分类讨论同lcr,做法稍有不同:
1)这个可以不用主席树查,我们使用DFS序,二分找到小于首都的DFS序最大的一个,然后+1,即可判断
2)这个,我们还是用DFS序,找到小于首都最大的那个,然后+1,那么这两个一定是卡得最紧的两个,然后用LCA更新答案
3)直接lca搞一搞

这两种算法优越在,分来讨论以后,把一个帮派缩成了一个代表城市
std的算法优越在,神奇的DFS序,DFS离得近就是夹得紧
另外这种题目,反正不是分类讨论乱搞,就是分治,以后还是要多推推式子
递归版本:http://paste.ubuntu.com/18670939/
非递归版本:

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
using namespace std;

const int MAXN = 1000000+9;
const int INF = 100000000;

int n,T,head[MAXN],to[MAXN],nxt[MAXN],k,dep[MAXN],fa[MAXN][20],LC[MAXN];
int l[MAXN],r[MAXN],tot,cnt[MAXN],que[MAXN],*itr[MAXN],BUF[MAXN],now[MAXN];

inline int read(){
	char c=getchar(); int buf=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0'){buf=buf*10+c-'0';c=getchar();}
	return buf*f;
}

inline void AddEdge(int a, int b){
	to[++T] = b; nxt[T] = head[a]; head[a] = T;
	to[++T] = a; nxt[T] = head[b]; head[b] = T;
}

inline void DFS(){
	for (int i=1;i<=n;i++) now[i] = head[i];
	int w = 1; tot = 1;
	while (w) {
		if (!now[w]) {
			r[w] = tot;
			w = fa[w][0];
		} else {
			if (!l[w]) l[w] = ++tot;
			int tmp = to[now[w]]; now[w] = nxt[now[w]];
			if (dep[tmp] != dep[w]+1) continue;
			else w = tmp;
		}
	}
}

inline void BFS(){
	BUF[1] = 1; dep[1] = 1;
	for (int fro=1,bak=1;bak<=fro;bak++){
		int w = BUF[bak];
		for (int i=head[w];i;i=nxt[i]){
			if (!dep[to[i]]) dep[to[i]] = dep[w]+1,
			fa[to[i]][0] = w, BUF[++fro] = to[i];
		}
	}
}

inline bool cmp(const int &A, const int &B){
	return l[A] < l[B];
}

inline int find(int *arr, int ri, int val){
	if (l[arr[1]] >= val) return -1;
	else {
		int li=1,mid,ret;
		while (li <= ri){
			mid = (li+ri)/2;
			if (l[arr[mid]] < val) li=mid+1,ret=mid;
			else ri=mid-1;
		}
		return ret;
	}
}

inline int LCA(int a, int b){
	if (dep[a] < dep[b]) swap(a, b);
	for (int i=18;i>=0;i--)
		if (dep[fa[a][i]] >= dep[b]) 
			a = fa[a][i];
	if (a==b) return a;
	else {
		for (int i=18;i>=0;i--) if (fa[a][i] != fa[b][i])
			a = fa[a][i], b = fa[b][i];
		return fa[a][0];
	}
}	

inline void init_LCA(){
	for (int k=1;k<=18;k++)	for (int i=1;i<=n;i++)
		fa[i][k] = fa[fa[i][k-1]][k-1];
}

inline int DIS(int a, int b){
	int lca = LCA(a, b);
	return dep[a]+dep[b]-2*dep[lca];
}

inline void update(int *arr, int c, int v, int &ans, int lc){
	int lca = LCA(lc, v);
	if (lca == v) ans = min(ans, DIS(lc,v));
	else if (lca != v && lca != lc) ans = min(ans, dep[lc]+dep[v]-2*dep[lca]);
	else {
		int tmp = find(arr,c,l[v]);
		if (tmp==-1){
			if (l[arr[1]] <= r[v] && l[arr] > r[v]) ans = 0;
			else ans = min(ans, DIS(v,LCA(v,arr[1])));
		} else {
			if (tmp < c && l[arr[tmp+1]] <= r[v]) ans = 0;
			else {
				int lca = LCA(v,arr[tmp]);
				ans = min(dep[v]-dep[lca], ans);
				if (tmp < c){
					lca = LCA(v,arr[tmp+1]);
					ans = min(dep[v]-dep[lca], ans);
				}
			}
		}
	}
}

int main(){
	freopen("alliances.in","r",stdin);
	freopen("alliances.out","w",stdout);
	srand(19991226); n = read(); 
	for (int i=1;i<n;i++) AddEdge(read(),read());
	BFS(); DFS(); itr[1] = que; init_LCA();
	k = read(); for (int i=1;i<=k;i++) {
		cnt[i] = read(); 
		itr[i+1] = itr[i]+cnt[i];
		for (int j=1,tmp;j<=cnt[i];j++) itr[i][j] = read();
		int buf = itr[i][1];
		for (int j=2;j<=cnt[i];j++) buf = LCA(buf, itr[i][j]);
		LC[i] = buf; sort(itr[i]+1,itr[i]+cnt[i]+1,cmp);
	}
	
	for (int v,t,ans,Q=read();Q;Q--){
		v = read(); t=read(); ans = INF;
		for (int i=1,w;i<=t;i++){
			w = read(); 
			BUF[i] = itr[w][1];
			update(itr[w], cnt[w], v, ans, LC[w]);
		} 
		if (ans){
			int buf = BUF[1];
			for (int i=2;i<=t;i++) buf = LCA(buf, BUF[i]);
			sort(BUF+1,BUF+t+1,cmp), 
			update(BUF, t, v, ans, buf);
		}
		printf("%d\n",ans);
	}
	
	return 0;
} 

在%原教的代码的时候,发现了一点特殊的技能:
如果我们使用“当前弧”类似的技能,那么我们可以用一个BFS + while()很优雅的代替掉DFS()