【Codeforces 212B】Polycarpus is Looking for Good Substrings

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/212/problem/B
中文题面:http://www.tsinsen.com/A1470

解题报告

这题你需要观察到一个非常重要的结论:

以字符串某个特定位置为开头的字符串,至多只有26个会产生贡献

于是我们就可以暴力枚举这$O(26n)$的字符串
然后去更新答案
时间复杂度:$O(26n \log q)$

Code

这份代码我写挫了
时间复杂度是:$O(676n \log q)$的

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 1000009;
const int SGZ = 26;
const int M = 10009;

int n, m, nxt[N][SGZ], crt[N][SGZ], q[M], ans[M];
vector<int> val;
char s[N], qy[SGZ]; 

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline int index(int x) {
	for (int l = 0, r = val.size() - 1, mid; l <= r; ) {
		mid = l + r >> 1;
		if (val[mid] == x) {
			return mid; 
		} else if (val[mid] < x) {
			l = mid + 1;
		} else {
			r = mid - 1;
		}
	} 
	return -1;
}

int main() {
	scanf("%s", s);
	n = strlen(s);
	m = read();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		scanf("%s", qy);
		int len = strlen(qy);
		for (int j = 0; j < len; j++) {
			q[i] |= 1 << qy[j] - 'a';
		}
		val.push_back(q[i]);
	}
	sort(val.begin(), val.end());
	val.resize(unique(val.begin(), val.end()) - val.begin());
	int last_position[SGZ];
	fill(last_position, last_position + SGZ, n);
	for (int i = n - 1; ~i; i--) {
		last_position[s[i] - 'a'] = i;
		for (int j = 0; j < SGZ; j++) {
			nxt[i][j] = last_position[j];
		}
	}
	memset(crt, -1, sizeof(crt));
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0, p = i, sta = 0; j < 26 && p < n; j++) {
			int np = n, c = -1;
			for (int k = 0; k < 26; k++) {
				if ((sta >> k & 1) == 0) {
					if (np > nxt[p][k]) {
						c = k;
						np = nxt[p][k];
					}
				}
			}
			if (~c) {
				sta |= 1 << c;
				p = np;
				crt[i][j] = sta;
				if (!i || crt[i - 1][j] != sta) {
					int idx = index(sta);
					if (~idx) { 
						ans[idx]++;
					}
				}
			}
		}
	}
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		printf("%d\n", ans[index(q[i])]);
	}
	return 0;
}

【Codeforces 734F】Anton and School

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/734/problem/F
官方题解:http://codeforces.com/blog/entry/48397

解题报告

画一画维恩图便容易发现:$(a \ and \ b) + (a \ or \ b) = a + b$
所以$b_i + c_i = \sum\limits_{j = 1}^{n}{a_i + a_j} = na_i + \sum\limits_{j = 1}^{n}{a_j}$
于是有$\sum\limits_{i = 1}^{n}{a_i} = \frac{\sum\limits_{i = 1}^{n}{b_i + c_i}}{2n}$
最后加加减减搞一搞就可以求出$a_i$了

然后就是检查${a_i}$是否符合${b_i}$和${c_i}$
这个按二进制位枚举一下就可以了
总的时间复杂度是:$O(n \log \max(a_i))$的

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 200009;

int n, a[N], b[N], c[N];

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline bool check() {
	static int cnt[100];
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int t = 0, v = a[i]; v; v >>= 1, ++t) {
			cnt[t] += v & 1;
		}
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		int tb = 0, tc = 0;
		for (int j = 0, cur = 1; j <= 30; j++, cur <<= 1) {
			tb += (a[i] & cur)? cnt[j] * cur: 0;
			tc += (a[i] & cur)? n * cur: cnt[j] * cur;
		}
		if (tb != b[i] || tc != c[i]) {
			return false;
		}
	}
	return true;
}

int main() {
	n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		a[i] = b[i] = read();
	}
	LL sum = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		a[i] += (c[i] = read());
		sum += a[i];
	}
	if (sum % (n << 1)) {
		puts("-1");
		exit(0);
	}
	sum /= n << 1;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if ((a[i] -= sum) % n) {
			puts("-1");
			exit(0);
		} else {
			a[i] /= n;
		}
	}
	if (!check()) {
		puts("-1");
		exit(0);
	} 
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		printf("%d ", a[i]);
	}
	return 0;
}

【BZOJ 4881】[Lydsy2017年5月月赛] 线段游戏

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4881
神犇题解:http://krydom.com/bzoj4881/

解题报告

不难发现,这就是一个二分图染色问题
那么我们首先需要判无解
分析题目我们可以发现,如果存在长度为$x+2$的奇环,那么一定存在长度为$x$的奇环
于是我们只需要判有没有长度为$3$的奇环,然后我们发现这就是三个递减的数,于是随便搞一搞就好
至于输出方案数,就是$2$的连通块个数次方

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 100009;
const int MOD = 998244353;

int n, p[N], mx[N], mn[N];
stack<int> stk; 

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

int main() {
	n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		p[i] = read();
	}
	mx[1] = p[1];
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		mx[i] = max(mx[i - 1], p[i]);
	}
	mn[n] = p[n];
	for (int i = n - 1; i; i--) {
		mn[i] = min(mn[i + 1], p[i]);
	}
	for (int i = 2; i < n; i++) {
		if (mx[i - 1] > p[i] && p[i] > mn[i + 1]) {
			puts("0");
			exit(0);
		}
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (stk.empty() || stk.top() < p[i]) {
			stk.push(p[i]);
		} else {
			int tt = stk.top();
			for (; !stk.empty() && stk.top() > p[i]; stk.pop());
			stk.push(tt);
		}
	}
	int ans = 1;
	for (int i = 1; i <= (int)stk.size(); i++) {
		ans = (ans << 1) % MOD;
	}
	cout<<ans<<endl;
	return 0;
}

【BZOJ 2296】[POJ Challenge] 随机种子

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2296

解题报告

我们假设高位是$9876543201$,低$6$位随意
那么每一次加上$x$,导致高位至多增加$1$
所以一定有解,至于是多少倍?我们可以二分

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const LL MX = 9876543201999999;
const LL MN = 9876543201000000; 

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

int main() {
	for (int T = read(); T; T--) {
		LL x = read();
		if (!x) {
			puts("-1");
		} else {
			LL r = MX / x + 1, l = MN / x;
			while (l <= r) {
				LL mid = l + r >> 1;
				if (x * mid < MN) {
					l = mid + 1;
				} else if (x * mid > MX) {
					r = mid - 1;
				} else {
					printf("%lld\n", mid * x);
					break;
				}
			}
		}
	}
	return 0;
}

【TopCoder SRM712】LR

相关链接

题目传送门:https://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=14569&rd=16881

解题报告

我们经过观察发现,操作顺序不影响结果
于是我们就可以暴力枚举多少个$L$多少个$R$然后暴力判断
时间复杂度:$O(n \log^2 10^{17})$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

class LR {
  public:
  	string construct(vector<long long> s, vector<long long> t) {
  	  int n=s.size(),SPJ=1; LL s1=0,s2=0,pp,cnt=0;
  	  for (int i=0;i<n;i++) s1 += s[i], s2 += t[i], SPJ = (t[i]!=s[i]?0:SPJ);
  	  if (SPJ) return ""; pp = s1;
  	  if (s2-s1 <= 0 || (!s1 && s2)) return "No solution";
  	  while (pp<s2) pp<<=1,++cnt; 
			if (pp != s2) return "No solution";
			for (int i=0;i<=cnt;i++) {
				if (judge(s, t, i, cnt-i)) {
					string ret="";
					for (int j=1;j<=i;j++) ret += "L";
					for (int j=i+1;j<=cnt;j++) ret += "R";
					return ret;
				}
			}
			return "No solution";
  		}
  	private:
  		inline bool judge(vector<LL> s, vector<LL> t, int L, int R) {
			LL tmp[55],a[55],b[55],n=s.size();
			for (int i=1;i<=n;i++) a[i] = s[i-1], b[i] = t[i-1];
			for (int k=1;k<=L;k++) {
				for (int i=1;i<=n;i++) tmp[i] = a[i]; tmp[0] = a[n];
				for (int i=1;i<=n;i++) a[i] = tmp[i-1] + tmp[i];
			}
			for (int k=1;k<=R;k++) {
				for (int i=1;i<=n;i++) tmp[i] = a[i]; tmp[n+1] = a[1];
				for (int i=1;i<=n;i++) a[i] = tmp[i] + tmp[i+1];
			}
			for (int i=1;i<=n;i++) if (a[i] != b[i]) return 0;
			return 1;
		} 
};

【BZOJ 4725】[POI2017] Reprezentacje ró?nicowe

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4725
神犇题解:http://blog.csdn.net/lych_cys/article/details/53455978

解题报告

这题看上去一脸不可做QwQ
前前后后想了差不多三个小时吧?
突然反应过来:从第63项开始$a(x)$就大于$10^9$了
换一句话来说:之后的每一项,只可能减去前一项才可能小于$10^9$

于是我们把前$63$项之内的拿出来暴力搞一搞
$63$项之后的,我们可以推公式推出来答案是多少

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 10000;

int n,tot,vis[N],L[N],R[N],que[N];
LL f[N];

inline int read() {
	char c=getchar(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

inline void insert(int w) {
	for (int i=w-1;i;i--) {
		if (abs(f[w]-f[i]) >= N) break;
		vis[abs(f[w]-f[i])] = 1;
	}
} 

inline int query() {
	for (int i=1;i;i++)
		if (!vis[i]) return i;
}

inline void Get_Ans(int w, int id) {
	for (int j=2;j;j++) {
		for (int i=1;i<j;i++) {
			if (f[j] - f[i] == w) {
				L[id] = i; R[id] = j;
				return;
			}
		}
	}
}

inline void query(int w) {
	for (int j=2;j;j++) {
		for (int i=1;i<j;i++) {
			if (f[j] - f[i] == w) {
				cout<<j<<' '<<i<<endl;
				return;
			}
		}
	}
}

int main() {
	f[1] = 1; f[2] = 2; vis[1] = 1;
	for (int i=3;i<=120;i++) { 
		if (i&1) f[i] = f[i-1] << 1;
		else f[i] = f[i-1] + query();
		insert(i);
	} 
	for (int j=2;j<=63;j++) {
		for (int i=1;i<j;i++) {
			if (f[j] - f[i] > 1e9) continue;
			que[++tot] = f[j] - f[i];
		}
	} 
	que[++tot] = (1e9) + 10;
	sort(que+1, que+1+tot);
	for (int i=1;i<tot;i++) Get_Ans(que[i], i); 
	for (int q=read(),x,p;q;q--) {
		x = read();
		p = lower_bound(que+1, que+1+tot, x) - que;
		if (que[p] == x) printf("%d %d\n",R[p], L[p]);
		else if (x <= 90) query(x);
		else printf("%lld %lld\n",(x-90-p+62)*2ll+120,(x-90-p+62)*2ll+119);
	}
	return 0;
}

【BZOJ 4347】[POI2016] Nim z utrudnieniem

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4347
神犇题解Ⅰ:http://www.cnblogs.com/clrs97/p/5006924.html
神犇题解Ⅱ:http://blog.csdn.net/lych_cys/article/details/50788730

解题报告

这题暴力$DP$的复杂度是$O(nd \cdot \max \{a_i\})$的,显然不能通过此题
但我们注意到,对于一个数$a_i$来讲,小于等于它的数的NIM和不会超过$2 \cdot a_i$
于是我们将$a_i$排序之后再$DP$,每一次枚举异或值只枚举到$2 \cdot a_i$
又因为$\sum\limits_{i=1}^n{a_i} \le 10^7$ 所以公共的更新次数不会超过$2 \cdot 10^7$
于是总时间复杂度就是$O(md)$的了

虽然$md$可以到$10^8$,而且感觉这个上界非常紧的样子
给人一种严重的跑不过的感觉
但却跑得飞快? 可能是数据比较水吧?

哦,对了,这题还卡内存
连滚动数组都给卡掉了
于是我们学习Claris的技巧,$f[k][j]$和$f[k \ xor \ a_i][j]$一起更新就可以啦!

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
 
const int M = 500009;
const int N = 1100000;
const int MOD = 1000000007;
 
int n,D,XOR,f[N][10],g[2][10],arr[M];
 
inline int read() {
  char c=getchar(); int ret=0,f=1;
  while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
  while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
  return ret * f;
}
 
int main() {
  n = read(); D = read(); 
  for (int i=1;i<=n;i++) XOR ^= (arr[i] = read());
  sort(arr+1, arr+1+n); 
  f[0][0] = 1;
  for (int i=1,LIM=1;i<=n;i++) {
    while (LIM <= arr[i]) LIM <<= 1;
    for (int v=1,nv;v<LIM;v++) {
      if ((nv=(arr[i]^v)) <= v) { 
        for (int d=0,t=1%D;d<D;++d,(++t)%=D) {
          g[1][t] = (f[nv][t] + f[v][d]) % MOD;    
          g[0][t] = (f[nv][d] + f[v][t]) % MOD;
        }
        for (int d=0;d<D;d++) {
          f[nv][d] = g[1][d];
          f[v][d] = g[0][d];
        }
      }
    } 
  }
  if (n % D == 0) f[XOR][0]--;
  printf("%d\n",(f[XOR][0]+MOD)%MOD);
  return 0;
}

【BZOJ 4236】JOIOJI

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4236
神犇题解:http://www.cnblogs.com/qscqesze/p/4775481.html

解题报告

如果字符集大小只有2的话,那一个搞成1另一个搞成-1就好啦!
但这题字符集大小为3,于是我们从数组拓展到三维坐标系就好啦!
然后搞一个map什么的装一装,时间复杂度:$O(nlogn)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

int n,vout;
map<pair<int,int>, int> m;

inline int read() {
	char c=getchar(); 
	while (c!='J'&&c!='O'&&c!='I') c=getchar();
	if (c == 'J') return 1;
	else if (c == 'O') return 2;
	else return 3;
}

int main() {
	cin>>n;
	pair<int,int> cur(0,0);
	for (int i=1,w;i<=n;i++) {
		w = read();
		if (w == 1) cur.first++;
		else if (w == 2) cur.second++;
		else cur.first--, cur.second--;
		if (m[cur]) vout = max(vout, i - m[cur]);
		else m[cur] = i;
		if (!cur.first && !cur.second) vout = max(vout, i);
	}
	cout<<vout<<endl;
	return 0;
}

【TopCoder】[TCO2013 2C] Well Timed Search

相关链接

题目传送门:https://arena.topcoder.com/#/u/practiceCode/15657/31723/12515/1/317358
中文题面及题解:http://picks.logdown.com/posts/208980-solutions-to-topcoder-open-2013s-hard-problems

解题报告

这题从头到尾都只会 $O(n^3)$ 的 $DP$
想了四个小时啊 QwQ

考虑搞出一个二叉搜索树
显然我们可以控制一个节点的左右儿子有多少个
因为我们可以询问当前区间的端点,所以我们还可以控制有没有左右儿子
换一句话说,我们可以钦定这棵搜索树的形态

我们继续观察可以发现一下两条:

 1. 我们可以根据一个节点左右儿子子树的大小,求得往左、往右走的概率
 2. 每一个深度在$[A,B]$的节点都是一个合法的结束

于是我们就可以枚举第$A$层有多少结点,然后贪心往下放就可以啦!

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

class WellTimedSearch {
  public:
	double getProbability(int n, int A, int B) {
		int vout = 0; 
		for (int i=1,up,down;i<=n;i++) {
			if (A > 1) up = Get_Top(i+1>>1, A-1);
			else {if (i == 1) up = 0; else up = 1e9;}
			if (n - up - i < 0) break;
			down = Get_Down(B-A, n - up - i, i<<1);
			vout = max(vout, i + down);
		}
		return (double)vout / n;
	}
  	private:
	int Get_Top(int len, int t) {
		if (t > 1) return min((int)1e9, len + (len>1? Get_Top(len+1>>1, t-1): t-1));
		if (t == 1 && len > 1) return 1e9;
		return 1;
	}
	int Get_Down(int t, int num_node, int cur) {
		if (!t) return 0;
		if (cur >= num_node) return num_node;
		return cur + Get_Down(t-1, num_node - cur, cur<<1);
	}
};

【BZOJ 4377】[POI2015] Kurs szybkiego czytania

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4377
神犇题解:http://blog.csdn.net/commonc/article/details/51282041

解题报告

考虑一个匹配的第一个位置是x的话
第i个位置实际的值就是 $ (x + (i – 1)a)\% n$
然后这个位置显然会受到限制,形如:$ {p_1} < x < {p_2}$的限制条件
于是对于限制条件的反区间取并,然后从总区间中减去,剩下的就是符合条件的开头啦!

【UOJ 246】[UER #7] 套路

相关链接

题目传送门:http://uoj.ac/contest/35/problem/246
官方题解:http://matthew99.blog.uoj.ac/blog/2085

解题报告

这题真™是套路深啊!
一言不合就根号大军了

具体来说的话,我们考虑答案的区间长度为 $ len$
并且钦定一个阀值 $ S$

 1. 考虑 $ len<S$ 的情况
  我们枚举右端点,暴力向左扫 $ S$ 个就可以了

 2. 考虑 $ len \ge S$ 的情况
  我们发现相似度不会超过 $ \frac{m}{{len – 1}}$
  于是考虑在权值上暴力向两边扫 $ S$ 个

这样的话,我们就可以在 $ O(nS + n\frac{m}{s})$ 的复杂度内解决这个问题了
不难发现,当 $ S = \sqrt m$ 时复杂度最优

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 200000+9;

int n,m,K,S,a[N],gap[N],lst[N];
LL vout;

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

int main() {
	n = read(); m = read(); 
	K = read(); S = sqrt(m) + 1;
	for (int i=1;i<=n;i++) a[i] = read();
	
	memset(gap,60,sizeof(gap));
	for (int i=1;i<=n;i++) {
		for (int j=i-1;j>=i-S&&j;--j) {
			gap[j] = min(gap[j], gap[j+1]);
			gap[j] = min(gap[j], abs(a[i] - a[j]));
			if (i-j+1 >= K) vout = max(vout, (LL)(i - j) * gap[j]);
		}
	}
	memset(gap,0,sizeof(gap));
	for (int i=1;i<=n;i++) {
		for (int j=0;j<=S;j++) {
			if (j) gap[j] = max(gap[j], gap[j-1]);
			if (a[i]-j >= 1) gap[j] = max(gap[j], lst[a[i]-j]);
			if (a[i]+j <= m) gap[j] = max(gap[j], lst[a[i]+j]);
			if (i-gap[j] >= K) vout = max(vout, (LL)(i-gap[j]-1) * (j+1)); 
		}
		lst[a[i]] = i;
	}
	printf("%lld\n",vout);
	return 0;
}

【UOJ 278】[UTR #2] 题目排列顺序

相关链接

题目传送门:http://uoj.ac/contest/36/problem/278
解题报告:http://jiry-2.blog.uoj.ac/blog/2242

解题报告

这个题目看一眼就觉得搞一个差分约束系统
然后用函数式线段树优化建图
时间复杂度 $ O(nlo{g^2}n)$
感觉可以过的样子!

然后去看题解:

直接排一个序就可以了

不要问我为什么跪在地上

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 100000+9;

int n,vout[N];
pair<int,int> arr[N];

inline int read(){
	char c=getchar(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret*f;
}

int main(){
	n = read();
	for (int i=1;i<=n;i++) {
		arr[i].first = read();
		arr[i].second = -i;
	}
	sort(arr+1, arr+1+n);
	for (int i=1;i<=n;i++)
		vout[-arr[i].second] = i;
	for (int i=1;i<=n;i++)
		printf("%d ",vout[i]);
	return 0;
}

【Codeforces 643G】Choosing Ads

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/problemset/problem/643/G
官方题解:http://codeforces.com/blog/entry/44754

解题报告

先让我们来看一个简单版本:

限制空间,不让你开数组
如何找出在一个序列中出现次数超过一半的数
题目来源:BZOJ 2456

似乎除了排序就没有其他方式了?
但考虑将不相同的数两两抵消
剩下的就一定是我们要求的那个数

现在回到原题:

出现频率超过 $ p\%$

那岂不是每次将 $ \frac{{100}}{p}$ 个不同的数两两抵消
剩下的就是我们要求的数了?
这样的话,一个区间的信息我们只需要 $ \frac{{100}}{p}$的空间就可以保存啦!
于是剩下的就是线段树的锅辣!

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 150000 + 9;
const int M = N << 1;
const int L = 6;

int n,m,p,STA,val[N];

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

class Segment_Tree{
	int cnt,root,ch[M][2],tag[M],len[M],ans;
	struct Data{int x,y;}sum[M][L],vout[L];
	public:
		inline void init() {
			for (int i=1;i<=n;i++)
				modify(i, i, val[i]);
		}
		inline void modify(int l, int r, int v) {
			modify(root, 1, n, l, r, v);
		}
		inline void query(int l, int r) {
			ans = 0;
			query(root, 1, n, l, r);
			printf("%d ",ans);
			for (int i=1;i<=ans;i++) 
				printf("%d ",vout[i]);
			putchar('\n');	
		}
	private:
		inline void maintain(Data *a1, int &l1, Data *a2, int l2, Data *a3, int l3) {
			static Data ret[L];
			memcpy(ret, a2, sizeof(ret));
			for (int i=1,tag=0;i<=l3;i++,tag=0) {
				for (int j=1;j<=l2;j++) {
					if (ret[j].x == a3[i].x) {
						ret[j].y += a3[i].y;
						tag = 1; break;
					}
				}
				if (!tag) ret[++l2] = a3[i];
			}
			if (l2 > STA) {
				sort(ret+1, ret+1+l2, [](const Data &A, const Data &B){return A.y>B.y;});
				for (int i=l2;i>STA;i--) {
					for (int j=1;j<i;j++) {
						ret[j].y -= ret[i].y;
					} 
				}
				l2 = STA;
			}
			while (ret[l2].y <= 0) l2--; 
			memcpy(a1, ret, sizeof(ret));
			l1 = max(0, l2);
		}
		inline void push_down(int w, int l, int r, int mid) {
			modify(ch[w][0], l, mid-1, l, mid-1, tag[w]);
			modify(ch[w][1], mid, r, mid, r, tag[w]);
			tag[w] = 0;
		}
		void modify(int &w, int l, int r, int L, int R, int v) {
			if (!w) w = ++cnt;
			if (L <= l && r <= R) {
				tag[w] = v;
				len[w] = 1;
				sum[w][1].x = v;
				sum[w][1].y = r - l + 1;
			} else {
				int mid = l + r + 1 >> 1;
				if (tag[w]) push_down(w, l, r, mid);
				if (L < mid) modify(ch[w][0], l, mid-1, L, R, v);
				if (mid <= R) modify(ch[w][1], mid, r, L, R, v);
				int ls = ch[w][0], rs = ch[w][1];
				maintain(sum[w], len[w], sum[ls], len[ls], sum[rs], len[rs]);
			}
		}
		void query(int w, int l, int r, int L, int R) {
			if (!w) return;
			else if (L <= l && r <= R) {
				maintain(vout, ans, vout, ans, sum[w], len[w]);
			} else {
				int mid = l + r + 1 >> 1;
				if (tag[w]) push_down(w, l, r, mid);
				if (L < mid) query(ch[w][0], l, mid-1, L, R);
				if (mid <= R) query(ch[w][1], mid, r, L, R);
			}
		}
}SGT;

int main() {
	n = read(); m = read(); 
	p = read(); STA = 100 / p;
	for (int i=1;i<=n;i++) 
		val[i] = read();
	SGT.init();
	for (int i=1,l,r;i<=m;i++) {
		if (read() == 1) {
			l = read(); r = read();
			SGT.modify(l, r, read());
		} else {
			l = read(); r = read();
			SGT.query(l, r);
		}
	}
	return 0;
}

【BZOJ 3832】[POI2014] Rally

相关链接:

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3832

解题报告

这题真的是妙不可言!
0MYHX~N~(WNGO)B6[N8ZL40
POI的题目质量真的还不错啊!

先DP预处理一下:
f[]表示顺着走能走多远
g[]表示反着走能走多远
对于边(u,v)给一个权值g[u]+f[v]
不难发现,一个图的最长链此时为权值最大的那一条边

考虑删点,如果会影响到最长链的话
新的最长链一定是从拓扑序小于他的连向拓扑序大于他的某条边的权值
于是搞一搞堆来维护这个东西即可

Code

代码方面,我偷懒写的set+map的写法
想要常数小,请参见:https://blog.sengxian.com/solutions/bzoj-3832

#include<bits/stdc++.h>
#include<tr1/unordered_map>
#define LL long long
using namespace std;
using namespace tr1;

const int N = 500000+9;
const int M = 4000000+9; 
const int INF = 100000000;

int head[N],nxt[M],to[M],rhead[N],n,m,S,T;
int f[N],g[N],in[N],rin[N],vout=INF,Point;
struct CMP{inline bool operator () (const int a, const int b) {return b<a;}};
set<int,CMP> cur; unordered_map<int,int> CNT; queue<int> que;

inline void Add_Edge(int u, int v) {
	static int TT = 1; in[v]++; rin[u]++;
	to[++TT] = v; nxt[TT] = head[u]; head[u] = TT;
	to[++TT] = u; nxt[TT] = rhead[v]; rhead[v] = TT;
}

inline int read(){
	char c=getchar(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret*f;
}

void solve(int w, int *frt, int *ret, int *cnt) {
	if (w != S && w != T) que.push(w);
	for (int i=frt[w];i;i=nxt[i]) {
		ret[to[i]] = max(ret[to[i]],ret[w]+1);
		if (!--cnt[to[i]]) solve(to[i],frt,ret,cnt);
 	}
}

int main(){
	n = read(); m = read(); S = 0; T = n+1;
	for (int i=1;i<=n;i++) Add_Edge(S,i), Add_Edge(i,T);
	for (int i=1,u,v;i<=m;i++) u = read(), v = read(), Add_Edge(u,v); 
	solve(S,head,f,in); solve(T,rhead,g,rin);
	for (int i=1;i<=n;++i) if (!CNT[g[i]]++) cur.insert(g[i]);
	for (int op=1;op<=n;op++) {
		int w = que.front(); que.pop(); 
		for (int i=rhead[w];i;i=nxt[i]) if (!--CNT[f[to[i]]+g[w]]) cur.erase(f[to[i]]+g[w]);
		if (vout > *(cur.begin())) vout = *(cur.begin()), Point = w; 
		for (int i=head[w];i;i=nxt[i]) if (!CNT[g[to[i]]+f[w]]++) cur.insert(g[to[i]]+f[w]);
	} printf("%d %d\n",Point,vout-1);
	return 0;
}