【BZOJ 4817】[SDOI2017] 树点涂色

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4817

解题报告

我们发现涂色可以看作LCT的access操作
然后权值就是到根的虚边数

于是用LCT来维护颜色
用线段树配合DFS序来支持查询
时间复杂度:$O(n \log^2 n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 100009;
const int M = N << 1;
const int LOG = 20;

int n, m, head[N], nxt[M], to[M]; 
int in[N], ot[N], dep[N], num[N], ff[N][LOG];

inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

inline void AddEdge(int u, int v) {
	static int E = 1;
	to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E;
	to[++E] = u; nxt[E] = head[v]; head[v] = E;
}

inline int LCA(int u, int v) {
	if (dep[u] < dep[v]) {
		swap(u, v);
	}
	for (int j = LOG - 1; ~j; j--) {
		if (dep[ff[u][j]] >= dep[v]) {
			u = ff[u][j];
		}
	}
	if (u == v) {
		return u;
	}
	for (int j = LOG - 1; ~j; j--) {
		if (ff[u][j] != ff[v][j]) {
			u = ff[u][j];
			v = ff[v][j];
		}
	}
	return ff[u][0];
}

class SegmentTree{
	int root, ch[M][2], tag[M], mx[M];
public:
	inline void init() {
		build(root, 1, n);
	}
	inline void modify(int l, int r, int d) {
		modify(root, 1, n, l, r, d);
	}
	inline int query(int l, int r = -1) {
		return query(root, 1, n, l, r >= 0? r: l);
	}
private:
	inline void PushDown(int w) {
		if (tag[w]) {
			int ls = ch[w][0], rs = ch[w][1];
			mx[ls] += tag[w];
			mx[rs] += tag[w];
			tag[ls] += tag[w];
			tag[rs] += tag[w];
			tag[w] = 0;
		}
	}
	inline int query(int w, int l, int r, int L, int R) {
		if (L <= l && r <= R) {
			return mx[w];
		} else {
			PushDown(w);
			int mid = l + r + 1 >> 1, ret = 0;
			if (L < mid) {
				ret = max(ret, query(ch[w][0], l, mid - 1, L, R));
			}
			if (mid <= R) {
				ret = max(ret, query(ch[w][1], mid, r, L, R));
			}
			return ret;
		}
	}
	inline void modify(int w, int l, int r, int L, int R, int d) {
		if (L <= l && r <= R) {
			tag[w] += d;
			mx[w] += d;
		} else {
			PushDown(w);
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			if (L < mid) {
				modify(ch[w][0], l, mid - 1, L, R, d);
			}
			if (mid <= R) {
				modify(ch[w][1], mid, r, L, R, d);
			}
			mx[w] = max(mx[ch[w][0]], mx[ch[w][1]]);
		}
	}
	inline void build(int &w, int l, int r) {
		static int cnt = 0;
		w = ++cnt;
		if (l == r) {
			mx[w] = dep[num[l]];
		} else {
			int mid = l + r + 1 >> 1;
			build(ch[w][0], l, mid - 1);
			build(ch[w][1], mid, r);
			mx[w] = max(mx[ch[w][0]], mx[ch[w][1]]);
		}
	}
}SGT;

class LinkCutTree{
	int ch[N][2], fa[N];
public:
	inline void SetFather(int w, int f) {
		fa[w] = f;
	}
	inline void access(int x) {
		for (int last = 0; x; last = x, x = fa[x]) {
			splay(x);
			if (fa[x]) {
				int p = GetMin(x);
				SGT.modify(in[p], ot[p], -1);
			}
			if (ch[x][1]) {
				int p = GetMin(ch[x][1]);
				SGT.modify(in[p], ot[p], 1);
			}
			ch[x][1] = last;
		}
	}
private:
	inline bool IsRoot(int x) {
		return !fa[x] || (ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x);
	}
	inline int GetMin(int x) {
		return ch[x][0]? GetMin(ch[x][0]): x;
	}
	inline void splay(int x) {
		for (int f, ff; !IsRoot(x); ) {
			f = fa[x], ff = fa[f];
			if (IsRoot(f)) {
				rotate(x);
			} else {
				if ((ch[ff][0] == f) ^ (ch[f][0] == x)) {
					rotate(x);
					rotate(x);
				} else {
					rotate(f);
					rotate(x);
				}
			}
		}
	}
	inline void rotate(int x) {
		int f = fa[x], t = ch[f][1] == x;
		fa[x] = fa[f];
		if (!IsRoot(f)) {
			ch[fa[f]][ch[fa[f]][1] == f] = x;
		}
		ch[f][t] = ch[x][t ^ 1];
		fa[ch[x][t ^ 1]] = f;
		ch[x][t ^ 1] = f;
		fa[f] = x;
	}
}LCT;

inline void DFS(int w, int f) {
	static int ID = 0;
	LCT.SetFather(w, f);
	ff[w][0] = f;
	dep[w] = dep[f] + 1;
	num[in[w] = ++ID] = w;
	for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
		if (to[i] != f) {
			DFS(to[i], w);
		}
	}
	ot[w] = ID;
}	

int main() {
	n = read(); m = read();
	for (int i = 1; i < n; i++) {
		AddEdge(read(), read());
	}
	DFS(1, 0);
	for (int j = 1; j < LOG; j++) {
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			ff[i][j] = ff[ff[i][j - 1]][j - 1];
		}
	}
	SGT.init();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		int opt = read();
		if (opt == 1) {
			LCT.access(read());
		} else if (opt == 2) {
			int u = read(), v = read(), lca = LCA(u, v);
			printf("%d\n", SGT.query(in[u]) + SGT.query(in[v]) - 2 * SGT.query(in[lca]) + 1);
		} else {
			int x = read();
			printf("%d\n", SGT.query(in[x], ot[x]));
		}
	}
	return 0;
}

【BZOJ 4318】OSU!

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4318
神犇题解:https://oi.men.ci/bzoj-4318/

解题报告

设$p_i$为第$i$个操作成功的概率
设$E_{(i,x^3)}$为以第$i$个位置为结尾,$($极长$1$的长度$x)^3$的期望
$E_{(i,x^2)},E_{(i,x)}$分别表示$x^2,x$的期望

那么根据全期望公式,我们有如下结论:

$E_{(i,x^3)}=p_i \times E_{(i-1,(x+1)^3)}$
$E_{(i,x^2)}=p_i \times E_{(i-1,(x+1)^2)}$
$E_{(i,x)}=p_i \times (E_{(i-1,x)} + 1)$

不难发现只有第三个式子可以直接算
但我们还知道一个东西叫期望的线性,于是我们可以将前两个式子化为:

$E_{(i,x^3)}=p_i \times (E_{(i-1,x^3)} + 3E_{(i-1,x^2)} + 3E_{(i-1,x)} + 1)$
$E_{(i,x^2)}=p_i \times (E_{(i-1,x^2)} + 2E_{(i-1,x)} + 1)$

然后就可以直接维护,然后再根据期望的线性加入答案就可以辣!
时间复杂度:$O(n)$

另外,似乎直接算贡献也可以?
可以参考:http://blog.csdn.net/PoPoQQQ/article/details/49512533

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

inline int read() {
	char c=getchar(); int f=1,ret=0;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret * f;
}

int main() {
	int n=read(); 
	double e1=0,e2=0,e3=0,ans=0,p;
	for (int i=1;i<=n;i++) {
		scanf("%lf",&p);
		ans += e3 * (1 - p);
		e3 = p * (e3 + 3 * e2 + 3 * e1 + 1);
		e2 = p * (e2 + 2 * e1 + 1);
		e1 = p * (e1 + 1);
	} 
	printf("%.1lf\n",ans+e3);
	return 0;
}

【BZOJ 3881】[COCI2015] Divljak

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3881
神犇题解:http://trinkle.is-programmer.com/2015/6/30/bzoj-3881.100056.html

解题报告

考虑把Alice的串建成AC自动机
那么每一次用Bob的串去匹配就是Fail树上一些树链的并
这个用BIT+虚树无脑维护一下就可以了

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define lowbit(x) ((x)&-(x))
using namespace std;

const int N = 2000009;
const int LOG = 26;
const int SGZ = 26;

int in[N];

inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

class Ac_Automaton{
int root, cnt, ch[N][SGZ], fail[N], pos[N], dep[N];
int head[N], to[N], nxt[N], ot[N], fa[N][LOG];
class FenwickTree{
int mx, sum[N];
public:
	inline void init(int nn) {
		mx = nn;
	}
	inline void modify(int p, int d) {
		for (int i = p; i <= mx; i += lowbit(i)) {
			sum[i] += d;
		}
	}
	inline int query(int l, int r) {
		int ret = 0;
		for (int i = l - 1; i > 0; i -= lowbit(i)) {
			ret -= sum[i];
		}
		for (int i = r; i; i -= lowbit(i)) {
			ret += sum[i];
		}
		return ret;
	}
private:
}bit;
public:
	inline void insert(char *s, int nn, int id) {
		int w = root;
		for (int i = 1; i <= nn; i++) {
			int cc = s[i] - 'a';
			if (!ch[w][cc]) {
				ch[w][cc] = ++cnt;
			}
			w = ch[w][cc];
		} 
		pos[id] = w;
	}
	inline void build() {
		static queue<int> que;
		for (int i = 0; i < SGZ; i++) {
			if (ch[root][i]) {
				que.push(ch[root][i]);
			}
		}
		for (; !que.empty(); que.pop()) {
			int w = que.front();
			AddEdge(fail[w], w);
			for (int i = 0; i < SGZ; i++) {
				if (!ch[w][i]) {
					ch[w][i] = ch[fail[w]][i];
				} else {
					que.push(ch[w][i]);
					fail[ch[w][i]] = ch[fail[w]][i];
				}
			}
		}
		DFS(0, 0);
		for (int j = 1; j < LOG; j++) {
			for (int i = 0; i <= cnt; i++) {
				fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];
			}
		}
		bit.init(cnt + 1);
	} 
	inline void match(char *s, int nn) {
		static vector<int> vt[N];
		static int que[N], stk[N], vis[N]; 
		int qtot = 0, stot = 0, vtot = 0;
		que[++qtot] = root;
		for (int i = 1, w = root; i <= nn; i++) {
			w = ch[w][s[i] - 'a'];
			que[++qtot] = w;
		}
		sort(que + 1, que + 1 + qtot);
		qtot = unique(que + 1, que + 1 + qtot) - que - 1;
		sort(que + 1, que + 1 + qtot, cmp);
		for (int i = 1; i <= qtot; i++) {
			if (stot) {
				int lca = LCA(que[i], stk[stot]);
				for (; stot && dep[stk[stot]] > dep[lca]; --stot) {
					if (stot > 1 && dep[stk[stot - 1]] >= dep[lca]) {
						vt[stk[stot - 1]].push_back(stk[stot]);
					} else {
						vt[lca].push_back(stk[stot]);
					}
				}
				if (stot && stk[stot] != lca) {
					stk[++stot] = lca;
					vis[++vtot] = lca;
				}
			} 
			stk[++stot] = que[i];
			vis[++vtot] = que[i];
		}
		for (; stot > 1; --stot) {
			vt[stk[stot - 1]].push_back(stk[stot]);
		}
		update(root, vt);
		for (int i = 1; i <= vtot; i++) {
			vt[vis[i]].clear();
		}
	}
	inline int query(int id) {
		return bit.query(in[pos[id]], ot[pos[id]]);
	}
private:
	inline void update(int w, vector<int> *vt) {
		for (int i = 0; i < (int)vt[w].size(); i++) {
			bit.modify(in[w], -1);
			bit.modify(in[vt[w][i]], 1);
			update(vt[w][i], vt);
		}
	}
	inline int LCA(int a, int b) {
		if (dep[a] < dep[b]) {
			swap(a, b);
		}
		for (int j = SGZ - 1; ~j; j--) {
			if (dep[fa[a][j]] >= dep[b]) {
				a = fa[a][j];
			}
		}
		if (a == b) {
			return a;
		}
		for (int j = SGZ - 1; ~j; j--) {
			if (fa[a][j] != fa[b][j]) {
				a = fa[a][j];
				b = fa[b][j];
			}
		}
		return fa[a][0];
	} 
	static bool cmp(int a, int b) {
		return in[a] < in[b];
	}
	inline void DFS(int w, int f) {
		static int tt = 0;
		in[w] = ++tt;
		dep[w] = dep[fa[w][0] = f] + 1;
		for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
			DFS(to[i], w);
		}
		ot[w] = tt;
	}
	inline void AddEdge(int u, int v) {
		static int E = 1;
		to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E;
	}
}ac;

int main() {
	static char ss[N];
	int n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		scanf("%s", ss + 1);
		int len = strlen(ss + 1);
		ac.insert(ss, len, i);
	}
	ac.build();
	int m = read();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		if (read() == 1) {
			scanf("%s", ss + 1);
			int len = strlen(ss + 1);
			ac.match(ss, len);
		} else {
			printf("%d\n", ac.query(read()));
		}
	}
	return 0;
}

【BZOJ 3672】[NOI2014] 购票

解题报告

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3672
神犇题解:http://blog.csdn.net/lych_cys/article/details/51317809

解题报告

一句话题解:树上CDQ分治

先推一推式子,发现可以斜率优化
于是我们可以用树链剖分做到$O(n \log^3 n)$
或者也可以用KD-Tree配合DFS序做到$O(n^{1.5} \log n)$

我们进一步观察,使单纯的DFS序不能做的地方在于凸包是动态的,查询也是动态的且限制了横坐标的最小值
考虑分治的话,我们按横坐标的限制排序,然后边查询边更新凸包就可以了
总的时间复杂度:$O(n \log^2 n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 200009;
const int M = N << 1;
const LL INF = 6e18;

int n, head[N], nxt[M], to[M], fa[N];
LL q[N], p[N], len[N], dep[N], f[N];

struct Point{
	LL x, y, id, range;
	inline Point() {
	}
	inline Point(LL a, LL b, LL c, LL d):x(a), y(b), id(c), range(d) {
	}
	inline bool operator < (const Point &P) const {
		return x > P.x || (x == P.x && y > P.y);
	}
	inline Point operator - (const Point &P) {
		return Point(x - P.x, y - P.y, 0, 0);
	}
	inline double operator * (const Point &P) {
		return (double)x * P.y - (double)y * P.x;
	}
	inline double slope(const Point &P) {
		return (double)(y - P.y) / (x - P.x);
	}
	static bool update(const Point &P1, const Point &P2) {
		return P1.range > P2.range;
	}
};

inline LL read() {
	char c = getchar(); LL ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

inline void AddEdge(int u, int v) {
	static int E = 1;
	to[++E] = v; nxt[E] = head[u]; head[u] = E; 
	to[++E] = u; nxt[E] = head[v]; head[v] = E; 
}

class DivideAndConquer{
int sz[N], vis[N];
public:	
	inline void solve(int w, int universe) {
		int top = w;
		vis[w = FindRoot(w, universe)] = 1;
		if (fa[w] && !vis[fa[w]]) {
			solve(top, universe - sz[w]);
		}
		vector<Point> cvx;
		for (int nw = fa[w]; dep[nw] >= dep[top]; nw = fa[nw]) {
			cvx.push_back(Point(dep[nw], f[nw], nw, dep[nw] - len[nw]));
		}
		vector<Point> que;
		que.push_back(Point(dep[w], 0, w, dep[w] - len[w]));
		for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
			if (dep[to[i]] > dep[w] && !vis[to[i]]) {
				DFS(to[i], w, que);
			}	
		}	
		
		sort(que.begin(), que.end(), Point::update);
		sort(cvx.begin(), cvx.end());
		for (int i = 0, j = 0, tot = 0; i < (int)que.size(); i++) {
			for (; j < (int)cvx.size() && cvx[j].x >= que[i].range; j++) {
				for (; tot > 1 && (cvx[tot - 1] - cvx[tot - 2]) * (cvx[j] - cvx[tot - 2]) >= 0; --tot);
				cvx[tot++] = cvx[j];
			}
			int ret = tot - 1, l = 0, r = tot - 2, mid, k = que[i].id;
			while (l <= r) {
				mid = l + r >> 1;
				if (cvx[mid].slope(cvx[mid + 1]) <= p[k]) {
					ret = mid;
					r = mid - 1;
				} else {
					l = mid + 1;
				}
			}
			if (ret >= 0) {
				f[k] = min(f[k], cvx[ret].y + (dep[k] - cvx[ret].x) * p[k] + q[k]);
			}
		}
		for (int i = 0, j; i < (int)que.size(); i++) {
			if (j = que[i].id, que[i].range <= dep[w]) {
				f[j] = min(f[j], f[w] + (dep[j] - dep[w]) * p[j] + q[j]);
			}
		}
		que.clear();
		cvx.clear();
	
		for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
			if (dep[to[i]] > dep[w] && !vis[to[i]]) {
				solve(to[i], sz[to[i]]);
			}
		}	
	}	
private:
	inline int FindRoot(int w, int universe) {
		int ret = 0, ans;
		FindRoot(w, w, universe, ret, ans);
		return ret;
	}	
	inline void FindRoot(int w, int f, int universe, int &ret, int &ans) {
		int mx = 1; sz[w] = 1;
		for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
			if (!vis[to[i]] && to[i] != f) {
				FindRoot(to[i], w, universe, ret, ans);
				sz[w] += sz[to[i]];
				mx = max(mx, sz[to[i]]);
			}
		}
		mx = max(mx, universe - sz[w]);
		if (!ret || mx < ans) {
			ans = mx;
			ret = w;
		}
	}
	inline void DFS(int w, int f, vector<Point> &ret) {
		ret.push_back(Point(dep[w], 0, w, dep[w] - len[w]));
		for (int i = head[w]; i; i = nxt[i]) {
			if (!vis[to[i]] && to[i] != f) {
				DFS(to[i], w, ret);
			}
		}
	}
}DAC;

int main() {
	n = read(); read();
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		fa[i] = read();
		LL c = read(); AddEdge(fa[i], i);
		p[i] = read(); q[i] = read();
		len[i] = read();
		dep[i] = dep[fa[i]] + c;
	}
	fill(f, f + N, INF);
	f[1] = 0; dep[0] = -1;
	DAC.solve(1, n);
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		printf("%lld\n", f[i]);
	}
	return 0;
}

【BZOJ 4197】[NOI2015] 寿司晚宴

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4197

解题报告

考虑把小于$\sqrt{n}$的因数状压起来
然后将所有数按照大于$\sqrt{n}$的因数分组
最后分组$DP$即可
总时间复杂度:$O(500 \cdot 3^8)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 509;
const int M = 6561;

int pri[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19};
int n, gpri[N], spri[N], sta1[M], sta2[M], tt[M][N][3];
LL MOD, *f, *g, *h, arr1[M], arr2[M], arr3[M], ori[M];
vector<int> sta[N];

inline void relax(LL &a, LL b) {
	a = (a + b) % MOD;
}

inline int num(int x, int t) {
	for (; t; x /= 3, t--);
	return x % 3;
}

inline int SET(int w, int t, int v) {
	static int buf[] = {1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187};
	int ret = 0;
	for (int i = 0; i < 8; i++, w /= 3, t >>= 1) {
		if (t & 1) {
			ret += buf[i] * v;
		} else {
			ret += buf[i] * (w % 3);
		}
	}
	return ret;
}

int main() {
	freopen("dinner.in", "r", stdin);
	freopen("dinner.out", "w", stdout);
	cin>>n>>MOD; 
	for (int i = 0; i < M; i++) {
		for (int j = 0; j < 8; j++) {
			int t = num(i, j);
			if (t == 1) {
				sta1[i] |= 1 << j;
			} else if (t == 2) {
				sta2[i] |= 1 << j;
			}
		}
	}
	for (int i = 0; i < M; i++) {
		for (int j = 0; j < (1 << 8); j++) {
			for (int k = 1; k <= 2; k++) {
				tt[i][j][k] = SET(i, j, k);
			}
		}
	}
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		gpri[i] = i;
		for (int j = 0; j < 8; j++) {
			if (gpri[i] % pri[j] == 0) {
				spri[i] |= (1 << j);
				while (gpri[i] % pri[j] == 0) {
					gpri[i] /= pri[j];
				}
			}
		}
	}
	f = arr1, g = arr2, h = arr3;
	g[0] = f[0] = 1;
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		if (gpri[i] == 1) {
			for (int j = M - 1; ~j; j--) {
				if (g[j]) {
					int sta = 0;
					for (int k = 0; k < 8; k++) {
						if (spri[i] >> k & 1) {
							sta |= num(j, k);
						}
					}
					if (sta == 0) {
						relax(f[tt[j][spri[i]][1]], g[j]);
						relax(f[tt[j][spri[i]][2]], g[j]);
					} else if (sta < 3) {
						relax(f[tt[j][spri[i]][sta]], g[j]);
					}
				}
			}
			memcpy(g, f, sizeof(arr1));
			swap(f, g);
		} else {
			sta[gpri[i]].push_back(spri[i]);
		}
	}
	for (int i = 2; i <= n; i++) {
		if (!sta[i].empty()) {
			memcpy(h, g, sizeof(arr1));
			memcpy(ori, g, sizeof(arr1));
			for (int j = 0; j < (int)sta[i].size(); j++) {
				int vv = sta[i][j];
				for (int k = M - 1; ~k; k--) {
					if (g[k]) {
						int s1 = vv & sta1[k];
						if (!s1) {
							relax(f[tt[k][vv][2]], g[k]);
						} 
					}
				}
				memcpy(g, f, sizeof(arr1));
				swap(f, g);
			}
			memcpy(f, h, sizeof(arr1));
			for (int j = 0; j < (int)sta[i].size(); j++) {
				int vv = sta[i][j];
				for (int k = M - 1; ~k; k--) {
					if (h[k]) {
						int s2 = vv & sta2[k];
						if (!s2) {
							relax(f[tt[k][vv][1]], h[k]);
						}
					}
				}
				memcpy(h, f, sizeof(arr1));
				swap(f, h);
			}
			for (int k = 0; k < M; k++) {
				f[k] = g[k] = (f[k] + g[k] - ori[k]) % MOD + MOD;
			}
		}
	}
	LL ans = 0;
	for (int i = 0; i < M; i++) {
		relax(ans, f[i]);
	}
	printf("%lld\n", ans);
	return 0;
}

【日常小测】route

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/07/20170624_problem.pdf

解题报告

我们往后多看一步:

假设下一步我们需要向左走,那么我们这一步就走到对于现在所在的点极角序最小的点去
否则就走到极角序最大的点去

不难发现这样一定能构造出一组解

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 5009;

int n, vis[N];
char cmd[N];
struct Point{
	int x, y;
	inline Point() {
	}
	inline Point(int a, int b):x(a), y(b) {
	}
	inline Point operator - (const Point &P) {
		return Point(x - P.x, y - P.y);
	}
	inline bool operator < (const Point &P) {
		return x < P.x || (x == P.x && y < P.y);
	}
	inline LL operator * (const Point &P) {
		return x * P.y - y * P.x;
	}
}p[N];

inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

inline void solve(int w, int stp) {
	vis[w] = 1;
	printf("%d ", w);
	if (stp < n) {
		int nxt = 0;
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			if (!vis[i]) {
				if (!nxt || (cmd[stp] == 'L'? (p[nxt] - p[w]) * (p[i] - p[w]) < 0: (p[nxt] - p[w]) * (p[i] - p[w]) > 0)) {
					nxt = i;
				}
			}
		}
		solve(nxt, stp + 1);
	}
}

int main() {
	freopen("route.in", "r", stdin);
	freopen("route.out", "w", stdout);
	n = read();
	int s = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		p[i].x = read();
		p[i].y = read();
		if (!s || p[i] < p[s]) {
			s = i;
		}
	}
	scanf("%s", cmd);
	solve(s, 1);
	return 0;
}

【AtCoder】[Grand Contest 015 E] Mr.Aoki Incubator

相关链接

题目传送门:http://agc015.contest.atcoder.jp/tasks/agc015_e

解题报告

我们发现:对于任意一个时刻,一个病原体引发的感染者一定是一个区间
那么问题转化为选一些线段来覆盖整个序列,这个用可以线性维护
总的时间复杂度:$O(n \log n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define lowbit(x) ((x)&-(x))
using namespace std;
 
const int N = 200009;
const int MOD = 1000000007;
 
int n, np[N], arr[N];
struct Data{
	int x, v; 
	inline bool operator < (const Data &D) const {
		return x < D.x || (x == D.x && v < D.v);
	}
}d[N], seg[N];
 
inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}
 
inline bool cmpv(int aa, int bb) {
	return d[aa].v < d[bb].v;
}
 
class Fenwick_Tree{
	int sum[N], uve, cur = 1;
public:
	inline void modify(int p, int x) {
		uve = (uve + x) % MOD;
		sum[p] = (sum[p] + x) % MOD;
	}	
	inline int query(int p) {
		while (cur < p) {
			++cur;
			sum[cur] = (sum[cur] + sum[cur - 1]) % MOD;
		}
		return ((uve - sum[p - 1]) + MOD) % MOD;
	}
}BIT;
 
int main() {
	n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		d[i].x = read();
		d[i].v = read();
		arr[i] = i;
	}
	sort(d + 1, d + 1 + n);
	sort(arr + 1, arr + 1 + n, cmpv);
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		np[arr[i]] = i;
	}
	for (int i = 1, cur = 0; i <= n; ++i) {
		seg[i].x = cur = max(cur, np[i]);
	}
	for (int i = n, cur = n + 1; i; --i) {
		seg[i].v = cur = min(cur, np[i]);
	}
	sort(seg + 1, seg + 1 + n);
	BIT.modify(1, 1);
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		int tmp = BIT.query(seg[i].v);
		BIT.modify(seg[i].x + 1, tmp);
	}
	printf("%d\n", BIT.query(n + 1));
	return 0;
}

【日常小测】回转寿司

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/07/20170623_statement.pdf

解题报告

看到这题我们不难想到分块
更进一步,对于每一个块来说,块内的数的相对大小不变
于是我们只需要用堆便可维护块内有哪些数

再稍加观察,我们发现只要再用一个堆记录块内的操作,然后从左向右扫一遍便可更新具体的数
于是我们就可以在:$O(n^{1.5} \log n)$的时间复杂度内解决这个问题了

另外priority_queue的构造函数是$O(n)$的

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 400009;
const int M = 25009;
const int S = 1000;
const int B = N / S + 10; 

int n, sn, m, arr[N];
priority_queue<int> val[B];
vector<int> opr[B];

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline void get_element(int w) {
	if (opr[w].empty()) {
		return;
	}
	priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > heap(opr[w].begin(), opr[w].end()); 
	for (int i = max(1, w * S), lim = min((w + 1) * S - 1, n); i <= lim; i++) {
		if (arr[i] > heap.top()) {
			heap.push(arr[i]);
			arr[i] = heap.top();
			heap.pop();
		}
	}	
	opr[w].clear();
}

inline int modify_element(int w, int s, int t, int v) {
	get_element(w);
	int tmp = -1;
	for (int i = s; i <= t; i++) {
		if (v < arr[i]) {	
			tmp = arr[i];
			swap(v, arr[i]);
		}
	}
	val[w] = priority_queue<int>(arr + max(1, w * S), arr + 1 + min(n, (w + 1) * S - 1));
	return v;
}

inline int modify_block(int w, int v) {
	val[w].push(v);
	int ret = val[w].top();
	val[w].pop();
	if (v != ret) {
		opr[w].push_back(v);
	}
	return ret;
}

inline int solve(int s, int t, int v) {
	int ss = s / S, st = t / S;
	v = modify_element(ss, s, min(t, (ss + 1) * S - 1), v);
	if (ss != st) {
		for (int i = ss + 1; i < st; i++) {
			v = modify_block(i, v);
		}
		v = modify_element(st, st * S, t, v);
	}
	return v;
}

int main() {
	n = read(); m = read();
	sn = n / S;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		arr[i] = read();
	}
	for (int i = 0; i <= sn; i++) {
		val[i] = priority_queue<int>(arr + max(1, i * S), arr + 1 + min(n, (i + 1) * S - 1));
	}
	for (int tt = 1; tt <= m; tt++) {
		int s = read(), t = read(), v = read();
		if (s <= t) {
			v = solve(s, t, v);		
		} else {
			v = solve(s, n, v);
			v = solve(1, t, v);
		}
		printf("%d\n", v);
	}
	return 0;
}

【日常小测】三明治

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/07/20170623_statement.pdf

解题报告

假如我们钦定某个格子先取走靠左的三角形,那么其余格子是先取走靠左还是靠右就全部定下来了
于是我们暴力枚举一下,复杂度是$O(n^4)$

更进一步,我们发现:

假如我们钦定先取走$(x, y)$这个格子的靠左三角形
那么我们一定得先将$(x – 1, y)$这个格子的左三角形取走,然后再取走一些其他的三角形

于是同一行的信息是可以共用的,然后就可以记忆化搜索了
时间复杂度是$O(n^3)$的

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 500;
const int INF = 1e7;

char mp[N][N];
int n, m, ans[N];
bool up[N][N], dw[N][N], InStack[N][N], vis[N][N];

inline int read() {
	char c = getchar(); int ret = 0, f = 1;
	for (; c < '0' || c > '9'; f = c == '-'? -1: 1, c = getchar());
	for (; '0' <= c && c <= '9'; ret = ret * 10 + c - '0', c = getchar());
	return ret * f;
}

inline int F(int x, int y, int t) {
	InStack[y][x] = 1;
	int nx = x + (t == 1? 1: -1), ny = y, nt = t, ret = 1;
	ret += vis[ny][nx]? 0: (InStack[ny][nx]? INF: F(nx, y, t));
	nx = x; ny = up[y][x] == t? y - 1: y + 1; nt = up[y][x] == t? up[ny][nx]: dw[ny][nx];
	ret += vis[ny][nx] || ret >= INF? 0: (InStack[ny][nx]? INF: F(nx, ny, nt));	
	vis[y][x] = 1;
	InStack[y][x] = 0;
	return ret > INF? INF: ret;
}

inline void init() {
	memset(vis, 0, sizeof(vis));
	for (int j = 1; j <= m; j++) {
		vis[j][0] = 1;
		vis[j][n + 1] = 1;
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		vis[0][i] = 1;
		vis[m + 1][i] = 1;
	}
}

int main() {
	m = read(); n = read();
	for (int j = 1; j <= m; j++) {
		scanf("%s", mp[j] + 1);
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			up[j][i] = 1;
			dw[j][i] = 0;
			if (mp[j][i] == 'Z') {
				swap(up[j][i], dw[j][i]);
			}
		}
	}
	for (int j = 1; j <= m; j++) {
		init();
		for (int i = n; i; i--) {
			ans[i] = ans[i + 1] < INF? F(i, j, 1) + ans[i + 1]: INF;
		}
		init();
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			ans[i] = min(ans[i], ans[i - 1] < INF? F(i, j, 0) + ans[i - 1]: INF);
			printf("%d ", ans[i] >= INF? -1: ans[i] << 1);
		}
		putchar('\n');
	}
	return 0;
}

【BZOJ 2471】Count

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2471
神犇题解:http://www.cnblogs.com/clrs97/p/5993606.html

解题报告

我们考虑从高位开始,逐位枚举。那么每枚举一位相当于将序列划分为10分,并且取其中一份。
对于一段连续的序列来讲,我们只需要关注其进入这段序列之前会匹配到x的哪一位、匹配完这一段之后匹配到了x的哪一位、这期间总共贡献了多少次成功的匹配。
不难发现这个状态是很少的,于是我们可以记忆化搜索。

另外这题很容易扩展到:“左右边界为任意值的情况”
然后我把这题搬到了今年的全国胡策里,不知道有没有人能切掉

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
 
const int N = 16;
const int M = 10;
const int SGZ = 10;
const int MOD = 1000000007;
 
int n, m, nxt[M];
char s[M];
struct Transfer{
  LL pos, cnt;
  inline Transfer() {
  }
  inline Transfer(LL a, LL b):pos(a), cnt(b) {
  }
  inline Transfer operator + (const Transfer &T) {
    return Transfer(T.pos, cnt + T.cnt);
  }
}t[M][SGZ];
map<int, Transfer> f[N][M];
struct MatchStatus{
  int HashVal;
  Transfer t[M];
  inline void GetHashVal() {
    const static int MOD = 1000000007;
    const static int SEED1 = 13, SEED2 = 131;
    HashVal = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      HashVal = (HashVal + (LL)t[i].pos * SEED2 + t[i].cnt) * SEED1 % MOD;
    }
  }
  inline bool operator < (const MatchStatus &MS) const {
    return HashVal < MS.HashVal;
  }
};
 
inline Transfer DFS(int w, int p, const MatchStatus &cur) {
  if (w <= 0) {
    return cur.t[p];
  } else if (f[w][p].count(cur.HashVal)) {
    return f[w][p][cur.HashVal];
  } else {
    Transfer ret(p, 0);
    for (int i = 0; i < SGZ; i++) {
      MatchStatus nw = cur;
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        nw.t[j] = nw.t[j] + t[nw.t[j].pos][i];
      }
      nw.GetHashVal();
      ret = ret + DFS(w - 1, ret.pos, nw);
    }
    return f[w][p][cur.HashVal] = ret;
  }
}
 
int main() {
  while (~scanf("%d %s", &n, s + 1) && n) {
    m = strlen(s + 1);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
      s[i] -= '0';
    }
    nxt[1] = 0;
    for (int i = 2, j = 0; i <= m; nxt[i++] = j) {
      for (; j && s[j + 1] != s[i]; j = nxt[j]);
      j += s[j + 1] == s[i];
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < SGZ; j++) {
        int k = i;
        for (; k && s[k + 1] != j; k = nxt[k]);
        k += s[k + 1] == j;
        t[i][j] = k == m? Transfer(nxt[k], 1): Transfer(k, 0);
      }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        f[i][j].clear();
      }
    }
    Transfer ans(0, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      for (int j = 1; j < SGZ; j++) {
        MatchStatus cur;
        for (int k = 0; k < m; k++) {
          cur.t[k] = t[k][j];
        }
        cur.GetHashVal();
        ans = ans + DFS(i - 1, ans.pos, cur);
      }
    }
    printf("%lld\n", ans.cnt);
  }
  return 0;
}

【Codeforces 212B】Polycarpus is Looking for Good Substrings

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/212/problem/B
中文题面:http://www.tsinsen.com/A1470

解题报告

这题你需要观察到一个非常重要的结论:

以字符串某个特定位置为开头的字符串,至多只有26个会产生贡献

于是我们就可以暴力枚举这$O(26n)$的字符串
然后去更新答案
时间复杂度:$O(26n \log q)$

Code

这份代码我写挫了
时间复杂度是:$O(676n \log q)$的

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 1000009;
const int SGZ = 26;
const int M = 10009;

int n, m, nxt[N][SGZ], crt[N][SGZ], q[M], ans[M];
vector<int> val;
char s[N], qy[SGZ]; 

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline int index(int x) {
	for (int l = 0, r = val.size() - 1, mid; l <= r; ) {
		mid = l + r >> 1;
		if (val[mid] == x) {
			return mid; 
		} else if (val[mid] < x) {
			l = mid + 1;
		} else {
			r = mid - 1;
		}
	} 
	return -1;
}

int main() {
	scanf("%s", s);
	n = strlen(s);
	m = read();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		scanf("%s", qy);
		int len = strlen(qy);
		for (int j = 0; j < len; j++) {
			q[i] |= 1 << qy[j] - 'a';
		}
		val.push_back(q[i]);
	}
	sort(val.begin(), val.end());
	val.resize(unique(val.begin(), val.end()) - val.begin());
	int last_position[SGZ];
	fill(last_position, last_position + SGZ, n);
	for (int i = n - 1; ~i; i--) {
		last_position[s[i] - 'a'] = i;
		for (int j = 0; j < SGZ; j++) {
			nxt[i][j] = last_position[j];
		}
	}
	memset(crt, -1, sizeof(crt));
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0, p = i, sta = 0; j < 26 && p < n; j++) {
			int np = n, c = -1;
			for (int k = 0; k < 26; k++) {
				if ((sta >> k & 1) == 0) {
					if (np > nxt[p][k]) {
						c = k;
						np = nxt[p][k];
					}
				}
			}
			if (~c) {
				sta |= 1 << c;
				p = np;
				crt[i][j] = sta;
				if (!i || crt[i - 1][j] != sta) {
					int idx = index(sta);
					if (~idx) { 
						ans[idx]++;
					}
				}
			}
		}
	}
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		printf("%d\n", ans[index(q[i])]);
	}
	return 0;
}

【Codeforces 734F】Anton and School

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/734/problem/F
官方题解:http://codeforces.com/blog/entry/48397

解题报告

画一画维恩图便容易发现:$(a \ and \ b) + (a \ or \ b) = a + b$
所以$b_i + c_i = \sum\limits_{j = 1}^{n}{a_i + a_j} = na_i + \sum\limits_{j = 1}^{n}{a_j}$
于是有$\sum\limits_{i = 1}^{n}{a_i} = \frac{\sum\limits_{i = 1}^{n}{b_i + c_i}}{2n}$
最后加加减减搞一搞就可以求出$a_i$了

然后就是检查${a_i}$是否符合${b_i}$和${c_i}$
这个按二进制位枚举一下就可以了
总的时间复杂度是:$O(n \log \max(a_i))$的

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 200009;

int n, a[N], b[N], c[N];

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline bool check() {
	static int cnt[100];
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		for (int t = 0, v = a[i]; v; v >>= 1, ++t) {
			cnt[t] += v & 1;
		}
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		int tb = 0, tc = 0;
		for (int j = 0, cur = 1; j <= 30; j++, cur <<= 1) {
			tb += (a[i] & cur)? cnt[j] * cur: 0;
			tc += (a[i] & cur)? n * cur: cnt[j] * cur;
		}
		if (tb != b[i] || tc != c[i]) {
			return false;
		}
	}
	return true;
}

int main() {
	n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		a[i] = b[i] = read();
	}
	LL sum = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		a[i] += (c[i] = read());
		sum += a[i];
	}
	if (sum % (n << 1)) {
		puts("-1");
		exit(0);
	}
	sum /= n << 1;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if ((a[i] -= sum) % n) {
			puts("-1");
			exit(0);
		} else {
			a[i] /= n;
		}
	}
	if (!check()) {
		puts("-1");
		exit(0);
	} 
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		printf("%d ", a[i]);
	}
	return 0;
}

【日常小测】魔术卡

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/06/20170614-statement.pdf

题目大意

给你$m(m \le 10^3)$种,第$i$种有$a_i$张,共$n(n = \sum\limits_{i = 1}^{m}{a_i} \le 5000)$张卡
现在把所有卡片排成一排,定义相邻两个卡片颜色相同为一个魔术对
询问恰好有$k$个魔术对的本质不同的排列方式有多少种,对$998244353$取模
定义本质不同为:至少有一位上的颜色不同

解题报告

一看就需要套一个广义容斥原理
于是问题变为求“至少有$x$个魔术对的方案数”

于是我们可以钦定第$i$种卡片组成了$j$个魔术对
然后用一个$O(n^2)$的$DP$来求出至少有$x$个魔术对的方案数

为了方便去重,我们先假设相同颜色的卡片有编号,最后再依次用阶乘除掉
考试的时候就是这里没有处理好,想的是钦定的时候直接去重,但这样块与块之间的重复就搞不了,于是$GG$了

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

const int N = 5009;
const int MOD = 998244353;

int n, m, K, a[N], pw[N], inv[N], f[N][N], C[N][N];

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline int Pow(int w, int t) {
	int ret = 1;
	for (; t; t >>= 1, w = (LL)w * w % MOD) {
		if (t & 1) {
			ret = (LL)ret * w % MOD;
		}
	}
	return ret;
}

int main() {
	freopen("magic.in", "r", stdin);
	freopen("magic.out", "w", stdout);
	m = read(); n = read(); K = read();
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		a[i] = read();
	}
	C[0][0] = 1;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		C[i][0] = 1;
		for (int j = 1; j <= n; j++) {
			C[i][j] = (C[i - 1][j] + C[i - 1][j - 1]) % MOD;
		}
	}
	pw[0] = inv[0] = 1;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		pw[i] = (LL)pw[i - 1] * i % MOD;
		inv[i] = Pow(pw[i], MOD - 2);
	}
	f[0][0] = 1;
	for (int i = 1, pre_sum = 0; i <= m; i++) {
		pre_sum += a[i] - 1;
		for (int j = 0; j <= pre_sum; j++) {
			for (int k = min(a[i] - 1, j); ~k; k--) {
				f[i][j] = (f[i][j] + (LL)f[i - 1][j - k] * C[a[i]][k] % MOD * pw[a[i] - 1] % MOD * inv[a[i] - 1 - k]) % MOD;
			}
		} 
	}
	int ans = 0;
	for (int i = K, ff = 1; i < n; i++, ff *= -1) {
		f[m][i] = (LL)f[m][i] * pw[n - i] % MOD;
		ans = (ans + (LL)ff * C[i][K] * f[m][i]) % MOD;
	}
	for (int i = 1; i <= m; i++) {
		ans = (LL)ans * inv[a[i]] % MOD;
	}
	printf("%d\n", (ans + MOD) % MOD);
	return 0;
}

【BZOJ 3884】上帝与集合的正确用法

相关链接

题目传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3884
官方题解:http://blog.csdn.net/popoqqq/article/details/43951401

解题报告

根据欧拉定理有:$a^x \equiv a^{x \% \varphi (p) + \varphi (p)} \mod p$
设$f(p)=2^{2^{2 \cdots }} \mod p$
那么有$f(p) = 2^{f(\varphi(p)) + \varphi(p)} \mod p$

如果$p$是偶数,则$\varphi(p) \le \frac{p}{2}$
如果$p$是奇数,那么$\varphi(p)$一定是偶数
也就是说每进行两次$\varphi$操作,$p$至少除$2$
所以只会递归进行$\log p$次
总时间复杂度:$O(T\sqrt{p} \log p)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline int get_phi(int x) {
	int ret = x;
	for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
		if (x % i == 0) {
			ret = ret / i * (i - 1);
			while (x % i == 0) {
				x /= i;
			}
		}
	}
	return x == 1? ret: ret / x * (x - 1);
}

inline int Pow(int w, int t, int MOD) {
	int ret = 1;
	for (; t; t >>= 1, w = (LL)w * w % MOD) {
		if (t & 1) {
			ret = (LL)ret * w % MOD;
		}
	}
	return ret;
}

inline int f(int p) {
	if (p == 1) {
		return 0;
	} else {
		int phi = get_phi(p);
		return Pow(2, f(phi) + phi , p);
	}
}

int main() {
	for (int i = read(); i; --i) {
		printf("%d\n", f(read())); 
	}
	return 0;
}

【日常小测】异或与区间加

相关链接

题目传送门:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/06/claris_contest_4_day2-statements.pdf
官方题解:http://oi.cyo.ng/wp-content/uploads/2017/06/claris_contest_4_day2-solutions.pdf

解题报告

这题又是一道多算法互补的题目
通过分类处理使复杂度达到$O((n+m)\sqrt{n})$
具体来讲是将以下两个算法结合:

1. 枚举右端点的值,若左端点的合法位置超过$\sqrt{n}$个

考虑每一个左右端点应该加减多少,使用前缀和技巧将复杂度优化到$O(n + m)$
具体细节不想写了,有点麻烦_(:з」∠)_
然后因为合法位置超过了$\sqrt{n}$个,所以这种情况至多出现$\sqrt{n}$个,复杂度符合要求

2. 其他情况

因为左端点不超过$\sqrt{n}$个,所以可以排序之后依次处理
使用分块来维护左端点的值,单次修改是$\sqrt{n}$的,单次查询是$O(1)$的

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define UI unsigned int
using namespace std;

const int N = 150009;
const int MOD = 1073741824;
const int blk_sz = 800;

int n, m, k, a[N];
UI a1[N], ans[N], blk_tag[N], tag[N];
vector<int> num, pos_list[N];
vector<pair<int, int> > left_list[N], right_list[N];
struct Query{
	int l, r, w;
	inline bool operator < (const Query &QQQ) const {
		return r > QQQ.r;
	} 
}q[N];

inline int read() {
	char c = getchar();
	int ret = 0, f = 1;
	while (c < '0' || c > '9') {
		f = c == '-'? -1: 1;
		c = getchar();
	}
	while ('0' <= c && c <= '9') {
		ret = ret * 10 + c - '0';
		c = getchar();
	}
	return ret * f;
}

inline int find(int x) {
	int l = 0, r = num.size() - 1, mid;
	while (l <= r) {
		mid = l + r >> 1;
		if (num[mid] == x) {
			return mid;
		} else if (num[mid] < x) {
			l = mid + 1;
		} else {
			r = mid - 1;
		}
	}
	return -1;
}

inline void solve(int A, int B) {
	static UI a2[N], cur;
	memset(a2, 0, sizeof(a2));
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		a2[i] = a2[i - 1] + (a[i] == num[B]);
	}
	cur = 0;
	for (int i = n; i; i--) {
		if (a[i] == num[B]) {
			cur += a1[i];
		}
		if (a[i - 1] == num[A]) {
			ans[i] += cur;
		}
		for (int j = 0; j < (int)left_list[i].size(); ++j) {
			cur -= (UI)left_list[i][j].second * (a2[left_list[i][j].first] - a2[i - 1]);
		}
	}
	memset(a2, 0, sizeof(a2));
	for (int i = 1; i <= n; ++i) {
		a2[i] = a2[i - 1] + (a[i - 1] == num[A]);
	}
	cur = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (a[i - 1] == num[A]) {
			cur -= a1[i];
		}
		if (a[i] == num[B]) {
			ans[i + 1] += cur;
		}
		for (int j = 0; j < (int)right_list[i].size(); ++j) {
			cur += (UI)right_list[i][j].second * (a2[i] - a2[right_list[i][j].first - 1]);
		}
	}
}

int main() {
	freopen("xor.in", "r", stdin);
	freopen("xor.out", "w", stdout);
	n = read(); m = read(); k = read();
	num.push_back(0);
	for (int i = 1; i <= n; ++i) {
		a[i] = a[i - 1] ^ read();
		num.push_back(a[i]);
	}
	sort(num.begin(), num.end());
	num.resize(unique(num.begin(), num.end()) - num.begin());
	for (int i = 0; i <= n; i++) {
		int pp = find(a[i]);
		pos_list[pp].push_back(i);
	}
	for (int i = 1, l, r, w; i <= m; ++i) {
		l = q[i].l = read();
		r = q[i].r = read();
		w = q[i].w = read();	
		left_list[l].push_back(make_pair(r, w));
		right_list[r].push_back(make_pair(l, w));
		a1[l] += w; 
		a1[r + 1] -= w;
	}
	sort(q + 1, q + 1 + m);
	for (int i = 1; i <= n; ++i) {
		a1[i] += a1[i - 1];
	}
	for (int i = 0; i < (int)num.size(); i++) {
		int r = i, l = find(num[i] ^ k);
		if (l != -1 && (int)pos_list[l].size() > blk_sz) {
			solve(l, r);
		}
	}
	for (int r = n, cur = 0; r; r--) {
		while (cur < m && q[cur + 1].r >= r) {
			++cur;
			for (int i = q[cur].l, lim = min(q[cur].r, (q[cur].l / blk_sz + 1) * blk_sz - 1); i <= lim; ++i) {
				tag[i] += q[cur].w;
			}
			for (int i = q[cur].l / blk_sz + 1, lim = q[cur].r / blk_sz - 1; i <= lim; ++i) {
				blk_tag[i] += q[cur].w;
			}
			for (int i = max(q[cur].r / blk_sz, q[cur].l / blk_sz + 1) * blk_sz; i <= q[cur].r; ++i) {
				tag[i] += q[cur].w;
			}
		}
		int t = find(a[r] ^ k);
		if (t != -1 && (int)pos_list[t].size() <= blk_sz) {
			for (int tt = 0; tt < (int)pos_list[t].size(); ++tt) {
				int l = pos_list[t][tt] + 1;
				if (l <= r) {
					ans[l] += tag[l] + blk_tag[l / blk_sz];
					ans[r + 1] -= tag[l] + blk_tag[l / blk_sz];
				} else {
					break;
				}
			}
		}
	}
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		ans[i] += ans[i - 1];
		printf("%d ", ans[i] % MOD);
	}
	return 0;
}

【Codeforces 749E】Inversions After Shuffle

相关链接

题目传送门:http://codeforces.com/contest/749/problem/E
官方题解:http://codeforces.com/blog/entry/49186

解题报告

考虑从期望的定义下手
就是要求所有区间的逆序对的和
于是我们枚举右端点,然后算贡献
用$BIT$来维护,时间复杂度:$O(n \log n)$

Code

#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define lowbit(x) ((x)&-(x))
using namespace std;

const int N = 100009;

int n, p[N]; 

inline int read() {
	char c=getchar(); int ret=0,f=1;
	while (c<'0'||c>'9') {if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
	while (c<='9'&&c>='0') {ret=ret*10+c-'0';c=getchar();}
	return ret*f;
}

class Fenwick_Tree{
	double sum[N];
	public:
		inline void init() {
			memset(sum, 0, sizeof(sum));
		}
		inline void modify(int p, int d = 1) {
			for (int i = p; i <= n; i += lowbit(i)) {
				sum[i] += d;
			}
		}
		inline double query(int p) {
			double ret = 0;
			for (int i = p; i; i -= lowbit(i)) {
				ret += sum[i];
			}
			return ret;
		}
}BIT;

int main() {
	n = read();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		p[i] = read();
	}
	double ans = 0, psm = 0;
	for (int i = n; i; i--) {
		ans += BIT.query(p[i]);
		BIT.modify(p[i]);	
	}	
	ans *= n * (n + 1ll);
	BIT.init();
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		LL t1 = BIT.query(p[i]);
		LL t2 = i * (i - 1ll) / 2 - t1;
		ans += (psm += t1 - t2);
		BIT.modify(p[i], i);
	}
	printf("%.15lf\n", ans / n / (n + 1));
	return 0;
}